АНАЛИЗ НА НАДЕЖДНОСТТА КАТО ЕТАП ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕХНОГЕННИЯ РИСК ПРИ ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ, доц. д-р Иван Лазаров
2014-04-04 | T+ | T- |

1. Въведение  

От гледна точка на теорията на надеждността, топлотехническите системи (ТТС) представляват съвкупност от съвместно действащи елементи, предназначени за само-стоятелно изпълнение на определени функции.

В зависимост от причините за възникване, отказите в ТТС могат да бъдат породени от следните групи техногенни рискови фактори [4]:

  • конструктивни – предизвикани от недостатъци и несъвършенства в конструкцията на ТТС;
  • технологични – предизвикани от несъвършенства или нарушаване на технологичните процеси в ТТС;
  • експлоатационни – предизвикани от неправилна експлоатация на ТТС.

Анализът на техногенния (конструктивен, технологичен) риск за безопасността на ТТС включва идентифицирането на опасните съби-тия и определянето на елементите на риска Ri за безопасността при работа чрез израза:

където i e поредният номер на текущия техногенен рисков фактор (РФ), влияещ върху безопасността на ТТС;

РТi – вероятността за появата на опасност в работната среда  под действие на i–тия техногенен РФ, влияещ върху безопасността на ТТС (индекс на вероятността); 

FТi - честотата на поява на опасността в работната среда под действие на i–тия техногенен РФ, влияещ върху безопасността на ТТС (индекс на честотата); 

СТi - тежестта на последиците от реализиране на опасността в работната среда  под действие на iтия техногенен РФ, влияещ върху безопасността на ТТС (индекс на тежестта).

В израза (1) вероятността РТi оказва най-силно влияние върху нивото на техногенния риск.

Литература

  1. Биргер, И.А., Г.Б.Иосилевич. (1973) Резьбовые соединения. Москва, “Машиностроение”.
  2. Болотин, В.В. (1982) Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. Москва, “Машиностроение”.
  3. Иосилевич, Г.В.  (1981) Концентрация напряжений и деформаций в деталях машин. Москва, “Машиностроение”.
  4. Решетов, Д.Н., А.С.Иванов, В.З.Фадеев. (1988) Надежность машин. Москва, “Высшая школа”.
За контакти:
доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров
GSM: 0878-115-586;  е-mail: isl51@abv.bg;
Факултет „Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора,
8600, гр. Ямбол, п.к. 110, ул. „Граф Игнатиев” № 38.

 

Изтеглете пълния текст като PDF формат