Мениджмънт на кризисни ситуации в предприятието, Здравка Джандармова
2013-12-27 | T+ | T- |

Кризата в предприетото се свързва с всяка внезапна или очаквана промяна на установено състояние, предизвикана от човешка дейност, събития или природни явления, с негативни последици за работниците и служители или за ръководството на предприятието, за чието предотвратяване, овладяване и преодоляване са необходими незабавни координирани действия.

Според Джон Кейнс: ... явлението криза е внезапна и рязка смяна на тенденция на повишение с тенденция за понижение, като по правило в обратната посока такава рязкост не се случва. Думата криза е от гръцки произход „crisis" и означава решение, повратна точка, резултат.

При нарушаване на непрекъснатостта или смяната на организационната форма на предприятието се стига до кризисно състояние. Те са закономерно явление в развитието на предприятието.

Кризата представлява промяна - внезапна или постепенна, която поражда неотложен проблем, изискващ незабавна намеса за разрешаването му. Криза е всяка ситуация с потенциал да предизвика внезапни и сериозни неблагоприятни последици върху работниците и служителите, върху имиджа и може да се отрази катастрофално върху предприятието.

Източници:

  1. Ангелов, А. (2000) Мениджмънт. С.
  2. Бодурова, П. (1993) Стратегическо управление на фирмата. Варна.
  3. Панайотов, Д. (1995) Стратегическо планиране. Свищов.
  4. Джандармова, З. (2000) Икономика, организация и управление на предприятието, Ямбол.

Изтеглете пълния текст като PDF формат