Оптимизиране на безопасността на топлоенергиен обект по икономически критерии, Иван Лазаров
2013-12-27 | T+ | T- |

 1. Въведение

Надеждността  Rs на система, изградена от n елементи се определя от произведението на специфичните рискове Ri на всеки от тях по зависимостта:

Оптимизирането на разходите за осигуряване на безопасността е възможно чрез прилагане на принципа на „разумната достатъчност” – ALARA „As Low As Reasonable Achievable”, т.е. да се залага („толкова малък риск, колкото разумно може да се постигне”) [2,3].

Според ALARA, разходите за осигуряване на безопасността се компенсират чрез значимостта и полезността от повишаване на нивото на безопасността в работната среда, като (0S1) – фиг.1. 

Нивото на безопасността S се определя чрез израза S = 1 R, където R е рискът за безопасността и здравето (1 R0).

При R=0 - няма риск, а при близките до „0” стойности рискът е малък, т.е. нивото на безопасността S е с висока стойност. С нарастване на R нивото на безопасността S намалява, респ. нараства опасността в жизнената среда, а при достигане на R =1 безопасността е S=0. За осигуряване на минималните изисквания за безопасността се приема Rmin, а Rд е допустимия (приемливия) риск.

Фиг. 1. Оптимизиране на нивото на безопасността S в жизнената среда и общите разходи Z за безопасност

Ако с Y означим разходите за компенсиране на вредите (пострадали хора, повредени сгради и оборудване, пропуснати ползи и др.), то общите разходи Z може да бъдат определени като сума от разходите Х за осигуряване на безопасността и разходите Y за компенсиране, т.е. Z = Х + Y.

Чрез минимума на кривата на общите разходи Zmin, може да определим оптималните стойности на разходите за осигуряване на безопасността Sopt и оптималните общи разходи Zopt .

Използвана литература:

  1. Алымов, В., Н.Тарасова (2001) Техногенный риск - анализ и оценка. Москва, ИКЦ “Академкнига“.
  2. Казаков, П. (2011) Надеждност и оптимизиране на сложни системи. Сб. докл. от НК “РУ&СУ’11, том 50, серия 4, Русе, 2011.
  3. Казаков, П. Общ модел за оценка на минималната надеждност на сложни технически системи при проектирането им. Сб. докл. от XVII НТКМУ „ЕКО- Варна 2011“, Варна.
  4. Лазаров, И.С., З.Д. Джандармова. (2012) Оптимизирование уровня безопасности в жизненной среде. VІ Научно-практическая конференция „Качество жизни: Проблемы, приоритеты и перспективы”, МОНМСУ, Донецкий институт рынка и социальной политики, Украйна, Донецк,  с.105-107.

За контакти:

доц. д-р инж. ИВАН С. ЛАЗАРОВ

  • E-mail: isl51@abv.bg;
  • GSM: 0878-115-586;
  • Факултет „Техника и технологии“- Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора,
  • 8600, гр. Ямбол, ул. “Граф Игнатиев” 38; п.к.110.

Изтеглете пълния текст като PDF формат