Европейски измерения при обучението в направление “Енергетика”, Иван Лазаров
2013-12-27 | T+ | T- |

1. Въведение

Развитието на индустриалните отношения между страните от Европейския съюз (ЕС) е в пряка зависимост от енергийната политика, както на отделните страни-членки, така и на цялата Европейска общност (ЕО).

С оглед повишаване на енергийната надеждност в ЕО (чрез минимизиране на вероятността за рязко покачване на цените на енергията поради постепенното изчерпване на ограничените енергийни ресурси, както и поради зависимостта от нейния внос), предстои формирането на бъдещата енергийна политика и инфраструктура на Европа.  Тя трябва да е ориентиранa към намаляване на вредните емисии, ограничаване изменението на климата и осигуряване на достъпна и сигурна енергетика за всички потребители.

Успешното реализиране на тази нова енергийна политика на ЕО изисква осигуряването на значителни финансови ресурси, както и на подходящ висококвалифициран кадрови потенциал.

Ето защо, наред с въвеждането на нова енергийна политика на ЕО е наложително и въвеждането на нова, интегрирана с нея, образователна политика, съобразена с предизвикателствата и потребностите на новото време.

Използвана литература:

  1. http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190bgc_002.pdf - Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст).
  2. http://europa.eu/pol/ener/flipbook/bg/files/energy_bg - Политиките на Европейския Съюз. Европейска Комисия по енергетика, 2013.
  3. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_bg.htm - Европейско енергийно законодателство.
  4. http://ec.europa.eu/energy/index_fr.htm- Европейска енергийна политика, Европейска комисия, Генерална дирекция „Енергетика“.

За контакти:

доц. д-р инж. ИВАН С. ЛАЗАРОВ

  • E-mail: isl51@abv.bg;
  • GSM: 0878-115-586;
  • Факултет „Техника и технологии“- Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора,

8600, гр. Ямбол, ул. “Граф Игнатиев” 38; п.к.110.

Изтеглете пълния текст като PDF формат