УНИВЕРСАЛЕН ВЕНТИЛАЦИОНЕН СТЕНД ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО „МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ”, Петко Цанков, Виктор Станев, Красимир Иванов
2019-12-17 | T+ | T- |

Резюме: В настоящата статия е показан един подход за създаване на универсален стенд по „Механика на флуидите” за изследване на линейни и местни хидравлични загуби, измерване на дебит, скоростен профил на флуидно течение. Приведени са и примерни резултати от изследвания доказващи вярност на методиката и нагледност на теоретични изводи за линейните и местни загуби -  Δpл= f(Q); λоп= f(Re); Δ pм = f (Q, dдр ); ζ= f (Re; dдр).

Ключови думи: лабораторен стенд по Механика на флуидите, методика на хидравлични изследвания, линейни и местните хидравлични загуби

6. Литература

[1] Young, D., B. Munson, T. Okiishi , W. Huebsch. (2011). A Brief Introduction to Fluid Mechanics – Fifth Edition. John Wiley & Sons, Inc., pp.523. ISBN 13-978-0470-59679-1

[2] Shaughnessy, E. Jr., I.Katz, J. Schaffer. (2005). Introduction to Fluid Mechanics. New York Oxford, Oxford University press, pp.1057. ISBN 978-0-195154-51-1

[3] White, F. (1991). Viscous Fluid Flow - Second Edition. McGraw-Hill, Inc., pp.638. ISBN 0-07-06971 2-4

[4] Stankov, P., I. Antonov. (1986). Manual for Exercises and Collection of Problems in Fluid Mechanics. Publishing house "Tehnika" - 1986, pp.233 (in Bulgarian)

[5] Zheleva, I., G. Popov et al. (2006). Manual for Fluid Mechanics Exercises. Publishing house of University of Russe A. Kanchev, pp.158. (in Bulgarian)

[6] Antonov, I., V. Yankov. (1990). Manual for Exercises in Fluid Mechanics. National publishing house Yambol, Bulgaria, pp.167. (in Bulgarian)

[7] Georgieva, N., Z. Zlatev, I. Binev. (2013). Experimental study of heat and environmental characteristics of gas burner operating under water-heating installations. Applied research on technics, technologies and education ARTTE, 1 (1), pp.36-41.

[8] Binev, I. (2018). Possibilities for ground water use for conditioning of the faculty "Technics and technology" building in Yambol. ARTTE, 6 (2), pp 166-169. ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online)

[9] Vasile, A. (2012). Simulation of hydraulic load in pipes, using the working medium “Adina”. Acta technica corviniensis – Bulletin of Engineering, Fascicule 3 [July–September], pp.97-100. ISSN 2067-3809

[10] Virtual labs - Fluid Mechanics labs, http://fm-nitk.vlabs.ac.in/ (available on 21.11.2019)

Контакти

доц. д-р инж. Петко Цанков - e-mail: ptsankov@abv.bg

инж. Виктор Станев - e-mail: victor.stanev@abv.bg

ас. инж. Красимир Иванов - e-mail: krasimirivanov1978@abv.bg

Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“, Ямбол, България