ОЦЕНЯВАНЕ НА НИТРАТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БГ, Снежана Динева
2019-09-08 | T+ | T- |

Резюме: Оценката на качеството на храните е ключов въпрос и загриженост за всички правителства. Правила и наблюдение на храните в хранителната верига са приети във всички страни. Няма съмнение, че храната е тясно свързана с човешкото здраве. Един от най-често срещаните замърсители са нитрати и нитрити, които имат положително не само отрицателно влияние. В статията са представени резултати от оценка съдържанието на NO3- в различни продукти на пазара на хранителни вериги в България. Открито е по-голямо количество NO3- до 900 mg / kg в пресни картофи, със средна стойност 645 mg / kg. Завишени нива на нитрати са отчетени за ягодите до 300 mg/kg, със средна стойност 148 mg / kg. За другите зеленчуци стойностите на NO3- са в рамките на допустимите граници. За кайсии, киви, лимони, лимети <30 mg / kg.

Ключови думи: нитрати и нитрити; хранителни продукти, пресни картофи

Литература

 1. Kross, B. C. & Ayebo, A. (1995). Nitrate/Nitrite Toxicity. Environmental Medicine: Integrating a Missing Element into Medical Education https://www.nap.edu/read /4795/ chapter /39.
 2. Ангелова, М. (2017). Как да се справим с нитратите в храните. http://zdravosloven. com/portal/statii/nitrati-113.html.
 3. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. (2006). Техническа информация за: нитрат/нитрит. http://www.epa.gov /safewater/dwh/t-ioc/nitrates.html (2009 г.).
 4. Umar, A. Sh., M. Iqbal. (2007). Nitrate accumulation in plants, factors affecting the process, and human health implications. A review. Agron. Sustain. Dev. 27, 45–57.
 5. BBC (2018). Calls to rid bacon and ham of processing nitrites. https://www.bbc.com/ news/uk-46710071
 6. Dich, J., Jivinen, R., Knekt, P., Pentill, P.L. (1996). Dietary intakes of nitrate, nitrite and NDMA in the Finish Mobile Clinic Health Examination Survey, Food Addit. Contam. 13, 541–552.
 7. EWG's Children's Health Initiative 2015. How to avoid added nitrates and nitrites in your food. https://www.ewg.org/children shealth/ 20214/how-avoid-added-nitrates-and-nitrites -your-food
 8. Forman, D., Shuker. (1997). Helicobacter pylori and gastric cancer. A case study in molecular epidemiology. Mutation Research / Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. 379: S 159.
 9. Gunnars, K. (2017). Are Nitrates and Nitrites in Foods Harmful? https://www.healthline. com/nutrition/are-nitrates-and-nitrites-harmful
 10. Hord, N.G., Tang, Y., Bryan, N.S. (2009). Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. Am J Clin Nutr 2009; 90: 1–10.
 11. Karl-Otto Honikel. (2008). The use and control of nitrate and nitrite for the processing of meat products. Meat Science. 78 (1–2), 68-76.
 12. Kmecl, V., Tea Knap, Dragan .... (2017). Evaluation of the Nitrate and Nitrite Content of Vegetables Commonly Grown in Slovenia.
 13. Knight, T.M., O. Foman, S.A. Aldabbagh, R. Doll. (1987). Estimation of dietary intake of nitrate and nitrite in Great Britain. Food Chem. Toxicol., 25: 277-85.
 14. Smith-Welch, A. (2019). The truth about the nitrates in your food. http://www.bbc.com /future/ story/20190311-what-are-nitrates-in-food-side-effects
 15. Santamaria, P. (2006). Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation. Food Addit. Contam. 86: 10-7.
 16. Европейска комисия, 2011 г. Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максималните нива на нитрати в храните 1258/2011 / ЕС.
 17. Susin, J., Kmecl, V., Gregor..., A. (2006). A survey of nitrate and nitrite content of fruit and vegetables grown in Slovenia during 1996–2002. Food Addit Contam 23:385–390.
 18. Stachniuk, A., Ag. Szmagara, El. Anna Stefaniak. (2018). Spectrophotometric Assessment of the Differences between Total Nitrate/Nitrite Contents in Peel and Flesh of Cucumbers. Food Analytical Methods. https://doi.org/10.1007/s12161-018-1274-2
 19. WHO, 2011. Nitrate and Nitrite in Drinking-water. https://www.who.int/water _sanitation_health/dwq/chemicals/nitratenitrite2ndadd.pdf

Контакти

доц. Снежана Динева

Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“, Ямбол

e-mail: snezhana.dineva@trakia.uni-bg