РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕР БАЗИРАН НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ARDUINO, Мирослав Младенов
2019-09-08 | T+ | T- |

Резюме: В статията е направен анализ на съществуващите решения за реализиране на програмируем логически контролер (PLC) с използване на хардуер с отворен код. Изтъкнати са техните предимства и недостатъци. Предложен е модел на такъв контролер. Избрано е програмно осигуряване за съставяне на управляващи програми от тип ладер диаграма. Разработени са практически упражнения, свързани с управление в електрозадвижванията, защитни устройства, управление на сложни обекти. Предложеният PLC е подходящ за решаване на различни практически задачи, близки до работата в реални условия на производство. Въз основа на реализираните примери в настоящия проект, разработените практически упражнения са добавени към съществуващ курс за обучение в система за електронно обучение.

Ключови думи: Програмируем логически контролер, Хардуер с отворен код, Електронно обучение

5. Литература

[1] Alves, T., M. Buratto, F. de Souza, T. Rodrigues. (2014). OpenPLC: An Open Source Alternative to Automation. IEEE 2014 Global Humanitarian Technology Conference, 585-590.

[2] Beyerle, W. (2017). An affordable and modular development environment for PLCTraining. 3rd International Conference on Higher Education Advances, HEAd’17, 179-188.

[3] Cohenour, C. (2018). An Arduino-based Programmable Logic Control (PLC) Lab Activity for Undergraduate Engineering and Technology (ETM) Students. 2018 ASEE Annual Conference & Exposition, Paper ID #21135.

[4] Enkov, S., T. Mihajlov. (2015). Development of an Arduino-based plc with GUI. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series C. Technics and Technologies, Vol. XIII., Union of Scientists, ISSN 1311-9419, Session 5 - 6 November 2015, 137-140. (in Bulgarian)

[5] IEC 61131-3:2013. Programmable controllers - Part 3: Programming languages.

[6] Iván, I., P. Beatrice, H. Iván, L. Alejandro. (2018). Design and implementation of a development environment on ladder diagram for Arduino with ethernet connection. EasyChair Preprint, No.317.

[7] Parikh, P., H. Singh, S. Nadar. (2016). Design and Development of a Programmable Logic Controller Using Atmel Controller and MATLAB Simulink. 3rd International Conference on Multidisciplinary Research & Practice, 6 (1), 74-78.

[8] Shivacheva, I. (2015). Multimedia in education – art and professionalism. Journal of Innovation and entrepreneurship, 3 (4), 24-37. ISSN 1314-9180

[9] Stoykova, V. (2014). Evaluation of the application of interactive presentation systems in higher education. Applied Researches in Technics, Technologies and Education (ARTTE), 2 (3), 286-300.

[11] Susanto, A., Sunomo. (2017). Modul programmable logic controller (PLC) berbasis Arduino Severino. Jurnal Edukasi Elektro, 1 (2), 99-109.

[12] UM2281, User manual. Getting started with the FP-IND-PLCWIFI1 function pack for PLC management via Wi-Fi.

[13] Zaragoza, M., H-K. Kim. (2017). Comparative Study of PLC and Arduino in Automated Irrigation System. International Journal of Control and Automation, 10 (6), 207-218.

[14] Zlatev, Z. (2016). Integration of additional device to a multimedia presentation system. Proceedings of 11th International Conference on Virtual Learning 2016 (ICVL), 209-213.

[15] Zlatev, Z., S. Baycheva. (2017). Application of optical device in methodology for teaching analysis of essential oils. In International conference of virtual learning, ICVL Romania, 124-129.

Контакти

инж. Мирослав Стоянов Младенов

Тракийски университет, факултет Техника и технологии, Ямбол

e-mail: miro.mladenov@abv.bg