УЛОГАТА НА ГРАФИЧКИОТ ДИЗАЈН ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН – ПРОИЗВОД, Давид Деспотски, Тони Васич, Катерина Деспот, Васка Сандева
2019-09-08 | T+ | T- |

Абстракт: Дизајн како процес може да преземе многу форми во зависност од предметот што се дизајнира и индивидуалецот или индивидуалците што учествуваат. Во контекстот на применета уметност, инженерство, архитектура и други креативни дејности, дизајн е и именка и глагол. Дизајн во неговиот глаголски контекст е процес на создавање и развивање на план за естетски и функционален предмет, за што е потребно соодветно истражување, размислување, моделирање, прилагодување и ре-дизајн. Како именка, дизајн се користи и како финален план за дејство (цртеж, модел или друг опис), или резултат на следење на тој план за дејство. Взаeмната врска помеѓу графичкиот и индустрискиот дизајн е нераскинлива односно графичкиот дизајн е во функција на индистрискиот дизајн кога стнува збор за индустриски произведени предмети. Графичкот дизајн ја појаснува сликата на индустрискиот дизајн.

Клучни зборови:  индустриски дизајн, графички дизајн, форма, идеја. Примена

„Дизајнот се разликува од уметноста затоа што уметникот за своето дело одговара само на себе, а дизајнерот на себе и на нарачителот“Радомир Вуковиќ (основач на КвадАрт)

5. Литература

[1] Blotkamp, C. (ed.) (1996). De vervolgjaren van De Stijl 1922–1932. Amsterdam: Veen.

[2] Bogdanovic, К. (1991). Teorija forme, Beograd, Serbia.

[3] Byars, M. (2003). Sedie. Logos, 2003.

[4] Charles Rennie Mackintosh: Gallery Plan and Program Guide (1996). See also Filler, Martin "A Show on the Road May Take Many Forms". New York Times.

[5] de Noblet, J. (1999). Dizajn – pokret i .... Golden marketing, Zagreb, Croatia.

[6] Derieux, M., I. Derieux. (1950). The Complete Book of Interior Decorating. Published by Greystone Press.

[7] Fomina, L. (2003). Hystory of the composition. Sofia. (in Bulgarian)

[8] Helland, J. (1996). The Studios of Frances and Margaret Macdonald. Manchester Univ Pr; First Edition, ISBN: 978-071-904-783-1.

[9] Ivanova, N. (1984). Hystory of the design. Nauka i izkustvo, Sofia. (in Bulgarian)

[10] Jaffé, H. (1956). De Stijl, 1917–1931, The Dutch Contribution to Modern Art (1st ed.). Amsterdam: J.M. Meulenhoff.

[11] Kandinski, V. (1995). Point and line in the plane, Sofia. (in Bulgarian)

[12] Marmaras, N., G. Poulakakis, V. Papakostopoulos. (1999). Ergonomics desing in ancient Greece. Applied Ergonomics, vol. 30, 361-368.

[13] Popov, P. (2007). Composition as abstraction. Arh Libri, ISBN 978-954-352-003-9, Sofia. (in Bulgarian)

[14] Quarante, D. (1984). Osnove industrijskog dizajna, Arhitektonski fakultet ... u Zagrebu – Interfakultetski studij dizajna.

[16] Stark, D. (2004). Charles Rennie Mackintosh and Co., 1854 to 2004, Stenlake Publishing Ltd, ISBN: 184-033-323-5.

[17] ..., I. (2003). Splitska škola za dizajn. Biblioteka znanstvenih dijela 131, ... krug, Split.

[18] Tait, G. (2004). Rennie Mackintosh locked up as 'German spy. The Scotsman. Retrieved 22 August 2011.

[19] Tambini, M. (1999). The look of the century – Design icons of the 20th century. Dorling Kindersley, London.

[20] Tambini, M. (1999). The look of the century – Design icons of the 20th century. Dorling Kindersley, London.

[21] The Glasgow Story: Modern Times. City of Glasgow Culture and Leisure Services. Retrieved 22 June 2009.

[22] Urlich, K., S. Eppinger (2008). Product Desing and Development. fourth edition, Mc Graw-Hill, International edition.

[23] White, M. (2003). De Stijl and Dutch Modernism. Manchester [etc]: Manchester University Press.

[24] Zlatev, Z., J. Ilieva. (2015). Design of textile patterns by using colors from the bulgarian national costumes. Applied research on technics, technology end education (ARTTE), 3 (4), 309-316.

[25] Zlatev, Z., L. Indrie, J. Ilieva, T. Ivanova. (2019). Analysis on colors of folk costume and their application in contemporary textile design. Annals of the university of Oradea Fascicle of textiles, leatherwork, 20 (1), 125-130.

Контакти

Prof. Katerina Despot - e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk

prof. Vaska Sandeva - e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk

prof. Toni Vasic - e-mail: vasic@uacs.edu.mk

David Despotoski - e-mail: daviddespotoski@gmail.com

Goce Delcev University – Stip, R. Macedonia

Krste Misirkov b.b. P.O. Box 201 Stip 2000, R. N. Macedonia