СТИЛОВЕТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕАЛНОСТИ, Иванка Шивачева-Пинеда
2019-03-09 | T+ | T- |

Резюме: Предмет на настоящата разработка е стилът на педагогическо общуване като феномен в образователната практика. Анализирани са неговата същност и разновидности в съвременната образователна реалност. Акцентирани са актуални предпоставки и мотиви на педагозите за избор на определен стил, тяхната значимост, резултати, рискове и деструктивни ефекти в образователното и личностно развитие на учениците.

Ключови думи: учител, общуване, педагогическо общуване, стил на педагогическо общуване

Литература     

Гюрова, В. (2018). За децата, любовта и хуманното възпитание. В: Детето и педагогиката. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, Съставители Я. Рашева-Мерджанова, И. Петкова и М. Косева (с. 57-62). София: УИ „Св. Кл. Охридски“.

Десев, Л. (1999). Речник по психология. София: Булгарика.

Димитрова, Г. (1994). Общуването като възпитателен феномен. В: Теория на възпитанието. Съставител Л. Димитров (с. 122-137). София: АСКОНИ-ИЗДАТ.

Жекова, Ст. (1984). Психология на учителя. София: ДИ „Народна просвета“.

Жекова, Ст. (1992). Учителската професия – единна педагогическа система. В: Ст. Жекова, Н. Колева, Е. Пенчева, М. Михайлов, Р. Вълчев. Проблеми на професионалния труд и личността на учителя. Въведение в педевтологията (с. 23-61). Бургас: УИ „NOVISSIMA VERBA“.

Желязкова, Зл. (2018). Ефективно усвояване на английска граматика. Стара Загора: Тракийски университет – Педагогически факултет.

Иванова, Р. (2001). Интенционално възпитание. В: Педагогика. Съставител П. Радев (c. 78-82). Пловдив: ИК „Хермес“.

Мизова, Б. (2015). Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване. РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ, A Peer Reviewed Scientific Journal, № 17, ISSN 1314-4464 http://rhetoric.bgстил-на-общуване-на-учителя-и-подходи-з

Речник на българския език. (2001). Т. 1 (А – Б). 2. доп. и прераб. изд. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“. 

Речник на българския език. (2006). Т. 3 (Г – Деятел). 2. доп. и прераб. изд. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“. 

Речник на българския език. (1995). Т. 8 (Координатограф – Л). София, Издателство на БАН. 

Стърнбърг, Р., У. Уилямс. (2014). Педагогическа психология. София: Изток-Запад.

Тенева, М. (2017). Кой е добър учител? Стара Загора: Тракийски университет – Педагогически факултет.

Тодорина, Д., Марулевска, К. (2010). Педевтология. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Шевырева, Е. Г. (2016). Особенности проявления синдрома эмоционального выгорания у педагогов в зависимости от стиля педагогического общения. В: научный журнал БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ, 2 (5), (май) 2016 г. с. 550-556. http://www.bulletennauki.com

Янакиева, Сн. (2016). Общуване и възпитание. В: Възпитанието. (2016). Съст. С. Чавдарова-Костова (с. 132-146). София: УИ „Св. Кл. Охридски“.

Контакти:

Assoc. Prof. Ivanka N. Shivacheva-Pineda, PhD

Trakia University - Stara Zagora, Faculty of Education, Stara Zagora, Bulgaria

е-mail: ivanka.shivacheva@trakia-uni.bg