РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗДУШНАТА СРЕДА, Златин Златев
2019-03-09 | T+ | T- |

Резюме: Мониторингът на параметрите на въздуха е важна задача за осигуряване на безопасността и здравето на хората. В настоящата работа е предложена компютърна система за измерване на температура, относителна влажност и газов състав на въздуха. Разработен е сензорен модул и микропроцесорна система за управлението му, предлагаща безжична комуникация. Необходимо е системата да бъде усъвършенствана, което включва освен мониторинг, така и контрол на качеството на въздуха с помощта на подходящи изпълнителни устройства. Разработване на приложения за мобилни устройства, както и предаване на данните в Интернет с цел контрол на замърсяването и предприемане на необходимите мерки за ограничаването му

Ключови думи: Параметри на въздуха, микропроцесорна система, сензорна система

6. Литература

[1] Cynthia, B., B. Priya, R. Nandhini, P. Sindhuja, A. Senthilkumar, S. Raja. (2018). Proactive Indoor Air Quality Monitoring System. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, vol. 6, No. 3, pp.133-138.

[2] Hsu, Y-C., P. Dille, J. Cross, B. Dias, R. Sargent, I. Nourbakhsh. (2017). Community-Empowered Air Quality Monitoring System, Smart Monitoring in Physical Spaces, CHI 2017, 6-11 May 2017, Denver, CO, USA, pp.1607-1619.

[3] Khedo, K., V. Chikhooreeah. (2017). Low-Cost Energy-Efficient Air Quality Monitoring System Using Wireless Sensor Network, Chapter 7 in Book “Wireless Sensor Networks”, Edited by P. Sallis, pp.121-140.

[4] Marques, G., C. Ferreira, R. Pitarma. (2018). A System Based on the Internet of Things for Real-Time Particle Monitoring in Buildings. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 15, pp.1-14.

[5] Nenova, Z., G. Georgiev, S. Ivanov. (2015). Computer-based System for Monitoring of Indoor Air Parameters. Proceedings of University of Russe, Vol. 54, ser. 3.1, pp.186-190. (in Bulgarian)

[6] Olsen, J., S. Dineva. (2017). Effects of Chronic Ionizing Radiation and Interactions with Other Environmental and Climatic Factors on Plant Growth and Development. eJournal of Applied Forest Ecology (eJAFE), vol. 5, No. 1, pp.31-53.

[7] Revathy, V., K. Ganesan, K.Rohini, S. Chindhu, T. Boobalan. (2016). Air Pollution Monitoring System. IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering (IOSR-JECE), vol. 11, iss. 2, ver II, pp.27-40.

[8] Shitole P., S. Markande. (2016). Review: Air Quality Monitoring System. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, vol. 5, Iss. 6, pp.461-463.

[9] Tasi?, V., M. Jovaševi?-Stojanovi?, D. Topalovi?, M. Davidovi?. (2016). Measurement of PM2.5 Concentrations in Indoor Air Using Low-Cost Sensors and Arduino Platforms. Proceedings of Sixth Scientific Meeting EuNetAir, pp.69-72.

Контакти

Доц. д-р инж. Златин Златев

Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол

e-mail: zlatin.zlatev@trakia-uni.bg