ДВЕТЕ СТРАНИ НА УБАВИНАТА ВО ДИЗАЈНОТ, Васка Сандева, Катерина Деспот
2019-03-09 | T+ | T- |

Абстракт: Личниот стил и епохата (или слободно можеме да ги наречеме двете страни на убавината) на сите времиња доведуваат до бројни прецизни форми кои наспроти големите разлики се органски толку блиски што можат да бидат разгледани како една форма: нејзината внатрешна резонанса конечно е само една доминантна резонанса. Овие два елемента се од субјективна природа. Целата епоха сака да се репродуцира да се изрази самиот нејзин живот низ уметноста и дизајнот. Исто така дизајнерот сака да се изрази самиот себе и тој одбира само форми кои му се блиски.

Клучни зборови: дизајн, филозофија, принцип, етика

5. Литература

[1] 10 Projects That Put Sustainability at the Forefront of Landscape Architecture, https://land8.com/10-projects-that-put-sustainability-at-the-forefront-of-landscape-architecture/ (available on 10.02.2019)

[2] Despot, K., V. Sandeva. (2014). Industrial design. UGD, Stip. (in Macedonian)

[3] Fomin, L. (2003). History and composition, Sofia 2003. (in Bulgarian)

[4] Green marketing - a way of meeting the needs without harming the environment, https://daily.mk/vesti/eko-dizajnot-predizvik-kreiranje-zeleni-ekonomii-moda-umetnost-1?what=7148981 (available on 15.02.2019) (in Macedonian)

[5] Janson, H. (2014). Istorija umetnosti. Prosveta Beograd 1996.

[6] Kovachev, A. (2003). Urban Planning. Part 1. Fundamentals of the theory and practice of urban planning. PENSOFT, Sofia – Moscow 2003 (in Bulgarian)

[7] Lourinha Eco-productive Park | Rio Tinto, Portugal | Alexandre Parente, https://worldlandscapearchitect.com/lourinha-eco-productive-park-rio-tinto-portugal-alexandre-parente/#.XDkcg1VKjIU (available on 17.02.2019)

[8] Sandeva, V., K. Despot . (2017). One line with respect to the industrial design and its psychological representation in green areas. Innovation and Entrepreneurship, vol. 5, No. 2, ISSN 1314-9253

[9] Toshev, L. (1972). Composition of the Modern City. Sofia 1972 (in Bulgarian)

[10] Yglesias, C. (2014). The Innovative Use of Materials in Architecture and Landscape Architecture: History, Theory and Performance 2014.

[11] Zlatev, Z., J. Ilieva. (2013). Possibilities of application of additional devices to the interactive presentation tools for analysis of fabrics. International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, October 30-31 2013, Yambol, Bulgaria.

Контакти:

Проф. Катерина Деспот           Проф. Васка Сандева

Университет Гоце Делчев – Щип, катедра Архитектура и дизайн Македония

e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk        e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk