ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ, Иванка Шивачева-Пинеда
2018-12-14 | T+ | T- |

Резюме: Темата на разработката е концентрирана върху основни проблеми на интелектуалното възпитание – традиционни и произтичащи от промените в социалните условия и актуалната парадигма за позиция на детето в педагогическите процеси.

Изборът на темата и обхватът й се обуславят от постоянната им актуалност и значимост, но и от промените в собствените им измерения в съвременните условия – от една страна, декларирани през последните десетилетия образователни приоритети и, от друга страна, противоречиви резултати, корелиращи с интелектуалното възпитание и образователно развитие на децата и учениците. Фактите сочат, че все още недостатъчно е осмислена дълбочината на проблема за интелектуалното възпитание и развитие на децата като ценност и отговорността на всички фактори.

Цел на настоящата разработка е акцент върху същността, характеристиките, елементите и процеса на интелектуалното възпитание.

Ключови думи: интелект, интелектуалност, интелектуалното възпитание, интелектуалното развитие, възпитатели, възпитаници, деца, ученици

Литература:

Айзенк, Х. (1992). Проверете своите способности. С., ФИСКОМ.

Александров, П. (1990). Интелект и обучение. С.

Делор, Ж. (1996). Образованието – скритото съкровище. /Доклад на Международната комисия за образование за ХХІ век пред ЮНЕСКО/.

Десев, Л. (1999). Речник по психология. С., Изд. Булгарика.

Десев, Л. (2003). Педагогическа психология. С., АСКОНИ-ИЗДАТ.

Димитров, Л. (1994). Интелектуално възпитание и развитие. В Теория на възпитанието. Съст. Л. Димитров, С., АСКОНИ-ИЗДАТ, 209-228.

Жекова, Ст. (2005). Знанията не се преподават. Педагогика, кн. 2, с. 3-6.

Игов, И. (1993). Психологически тестове за наемане на работа и кандидатстване. Бургас: УИ NOVISSIMA VERBA. 

Каплан, Р., Д. Сакъзо. Психологическо тестиране. (2013). С., Изток-Запад.

Клинчарски, В. (1989). Ценностни параметри на психичното поле на личността. С.

Малка енциклопедия на психологическите тестове. (2004). С.: ХООМО ФУТУРОС.

Петрова, С. (2010). Училище за утрешния ден. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009. София, МОМН-Център за контрол и оценка на качеството на образованието.

Петрова, С., Н. Василева. (2013). Предизвикателства пред училищното образование. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2012. София, МОН-Център за контрол и оценка на качеството на образованието.

Петрова, С. (2016). Природните науки и тeхнологиите в училището на XXI век. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2015. София, МОН-Център за контрол и оценка на качеството на образованието.

Психологически тестове. Енциклопедия. (2001). Съст. С. Касянов, С., Изд. Фабер.

Радев, Пл. (2001). Педагогика. Пловдив, ИК Хермес.

Радев, Пл. (2015). Традиции и съвременност в образованието. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“.

Рубинщейн, С. Л. (1989). Основы общей психологии. /В двух томах/. М., Том II.

Стърнбърг, Р., У. Уилямс. (2014). Педагогическа психология. С., Изток-Запад.

Тенева, М. (2016). Ефективност на училищното учене. Стара Загора, Тракийски университет – Педагогически факултет.

Чавдарова-Костова, С. (2001). Интелект и възпитание. С., Изд. ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ.

Чавдарова-Костова, С. (2012). Теоретични основи на възпитанието. В С. Чавдарова-Костова, В. Делибалтова, Б. Господинов. Педагогика. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, с. 95-224.

Шивачева-Пинеда, Ив. (2005). Ученикът и учителят в съвременните образователни реалности. /Аспекти и изисквания/. Ямбол.

Watson, L. (2018). Educating for Good Questioning: a Tool for Intellectual Virtues Education. University of Edinburgh, UK https://doi.org/10.1007/s12136-018-0350-y

Нормативни документи

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование. Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г. Издадена от министъра на образованието и науката.

Наредба № 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Издадена от министъра на образованието. https://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10269

Национална квалификационна рамка на република България.  https://www.aubg.edu/documents/1536

Препоръка на съвета от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (2017/C 189/03). Официален вестник на Европейския съюз, 15.6.2017 г. BG,15-28. https://www.navet.government.bg/bg/media/CELEX-32017H061501-BG-TXT.pdf

 Контакти 

доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда

Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет

E-mail: ivanka.shivacheva@trakia-uni.bg