АНАЛИЗ НА ОСВЕТЕНОСТТА В КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ, Татjана Павлова, Геновева Милушева
2018-12-14 | T+ | T- |

Резюме: В статията са представени резултати от измервания при съвместно използване на дневно естествено и изкуствено осветление на компютърни зали във факултет „Техника и технологии“ гр.Ямбол. Направените измервания на осветлнието по работните места показва, че в компютърните зали осветлението е подходящо за осигуряване комфорт при работа на студентите.

Ключови думи: Осветление, Компютърни зали, Комфорт на обучаемите

6. Литература

[1] Georgieva, A., I. Dimov. (2013). Qualitative indicators of wheat bread enriched with buckwheat flour. Food processing industry magazine, vol. 3, ISSN 1311-0179, pp.44-49.

[2] Hall, I., S. Higgins. (2005). Primary school students’ perceptions of interactive whiteboards. Journal of Computer Assisted Learning, vol. 21, No.2, pp.102-117.

[3] Heschong L., C. Knecht. (2002). Daylighting makes a difference. Educational Facility Planner, vol. 37 No.2, pp.5-14.

[4] Information on lighting applications, Booklet 18, Good Lighting for Museums, Galleries and Exhibitions, https://www.licht.de (available on 01.12.2018)

[5] Lux levels guide domestic applications, https://www.beaconlightingtradeclub.com.au (available on 01.12.2018)

[6] Rea, M. (1983). Effects of Haidinger’s brushes on visual performance. Journal of the Illuminating Engineering Society, vol. 12, No.3, pp.197-203.

[7] Recommended Light Levels, Recommended Light Levels (Illuminance) for Outdoor and Indoor Venues, https://www.noao.edu (available on 04.12.2018)

[8] Smith, S., M. Rea. (1980). Relationships between office task performance and ratings of feelings and task evaluations under different light sources and levels. CIE Publication, No. 50, pp.207-211.

[9] Zlatev, Z., A. Dimitrova, T. Pehlivanova, P. Duchev. (2016). Energy efficiency of electric drive systems and its application in education. ARTTE, Vol.4, No.1, 2016, ISSN 1314-8796, pp.21-28.

[10] Basri, S., O. Petrov, R. Kyuchucov. (2009). Assessment of the potential of the daylight through amount of daily natural illumination. Proceedings of Ruse university, vol. 48, No. 3.1, pp.56-61.

Контакти

Татjана Павлова

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технолошко-технички факултет Велес, ул. Димитар Влахов бб, 1400, Велес, Македонија, e-mail: tatjanapavlova15@yahoo.com

маг. инж. Геновева Милушева, докторант

Русенски университет, Факултет Електротехника, електроника и автоматика, Катедра Телекомуникации, гр. Русе 7017, ул. Студентска № 8, E-mail: g_milusheva@abv.bg