РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ХЛЯБ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ, Златин Златев
2018-06-05 | T+ | T- |

Резюме: Анализът на публикуваните резултати отнасящи се до проследяване процеса на охлаждане на хляб показва, че съществува необходимост от осъщест-вяването на по-задълбочен анализ на известните методи и досега прилагани подходи, което да доведе до подобряване и улесняване на процеса с цел внедряване в автоматизирани системи за измерване. Изградена е опитна постановка, с която могат да бъдат измервани температура, маса и електрическо съпротивление по повърхността и в средината на хляба при охлаждане. Направен е сравнителен анализ и са избрани модели, които с достатъчна точност описват изменението на технологични параметри при охлаждане на хляб. Определени са топлинните загуби. Получените резултати потвърждават и допълват тези от достъпните литературни източници. Разработването на ясна процедура и техническо средство за измерване ще направи възможно приложението в производствената практика на предложения не-сложен, метод за характеризиране изменението на основни технологични параметри при охлаждане на хляб.

Ключови думи: Хляб, Охлаждане, Топлинни загуби, Модели, Технологични параметри

5. Литература

[1] Approved standard "Bulgaria", “White bread”, No 02/2011. (in Bulgarian)

[2] Baycheva, S. (2016). Application of devices of measurement of color in analysis of food products. Innovation and entrepreneurship – Applied scientific journal, Vol.4, No.4, ISSN 1314-9253, pp.43-59

[3] BNS 3264: 1991 / Amendment 1: 1992, White bread type "Stara Zagora" (discontinued).

[4] BNS 3264: 1991 / Amendment 2:1997, White bread type "Stara Zagora" (discontinued).

[5] BNS 3264: 1991, White bread type "Stara Zagora" (discontinued).

[6] Danin, V., A. Pastukhov. (2009). Mechanism of natural drying of bakery products. Struggle against mass loss of product, Scientific journal of NIU ITMO. A series of "Processes and Apparatuses of Food Production", pp.1-8. (in Russian)

[7] Georgieva, A., I. Dimov. (2013). Qualitative indicators of wheat bread enriched with buckwheat flour, Food processing industry magazine, vol. 3, ISSN 1311-0179, pp.44-49.

[8] Zhelyazkova, M., I. Taneva. (2016). Statistical modeling of the process syneresis of the production of yogurt with water extract of Rosa canina. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, vol. 5, iss. 2, part C, ISSN 2278-4136, pp.204-206.

[9] Nakov, G., N. Ivanova, S. Damyanova, V. Stamatovska, L. Necinova. (2017). Public opinion surveys of consumers for manner of labeling the food product in the Republic of Macedonia. Ukrainian Food Journal, vol. 6, No.1, ISSN 2313-5891, pp.154-164.

[10] Ivanova, D., N. Valov, V. Stoyanov, I. Valova. (2011). Modeling the kinetic curves of apricot drying, Proceedings of the University of Rousse, vol. 52, ser.3.1, pp.170-174. (in Bulgarian)

[11] Lyubenova, T., E. Stoykova, E. Nacheva, B. Ivanov, I. Panchev, V. Sainov. (2013). Monitoring of bread cooling by statistical analysis of laser speckle patterns, Proceedings Volume 8770, 17th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 87700S.

[12] Mladenov, M., S. Penchev, M. Deyanov. (2015). Complex assessment of food products quality using analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), ISSN: 2277-3754, Vol. 4, Iss.12, pp.23-32.

[13] Monteau, J-Y. (2008). Estimation of thermal conductivity of sandwich bread using an inverse method, Journal of Food Engineering, vol. 85, pp.132-140.

[14] Pastukhov, A. (2015). Automatic control and maintaining of cooling process of bakery products, Agronomy Research, vol. 13, No. 4, pp.1031-1039.

[15] Pastukhov, A., G. Tucker, K. Niranjan. (2011). Model development for fresh baked bread natural and forced cooling, 11th International congress on engineering and food may 22-26, 2011 Athens – Greece.

[16] Pastukhov,A., V. Danin. (2011). Model development for fresh baked bread natural and forced cooling, FOODBALT 2011, pp.209-214.

[17] Primo-Martín, C., H. de Beukelaer, R. Hamer, T. van Vliet. (2008). Fracture behaviour of bread crust: Effect of bread cooling conditions, Journal of Food Engineering, vol. 89, pp.285-290.

[18] Stoykova, E., B. Ivanov, M. Shopova, T. Lyubenova, I. Panchev, V. Sainov. (2011). Dynamic laser speckle for non-destructive quality evaluation of bread, Proceedings of SPIE, Vol. 7747, pp.77470L-1-77470L-8.

[19] Tasev, G., K. Krastev. (2011). Exploration of mathematical model for optimization of frequency of diagnosis of the elements of machines. Proceedings of The 11th International Conference, Reliability and statistics in transportation and communication, Latvia, ISBN 978-9984-818-34-4, pp.115-119.

[20] Vasilev, M., I. Taneva, M. Velikova, R. Mihova. (2016). Interpreting sensory data of cheese "Krema" by Principal component analysis. ARTTE Vol. 4, No. 2, ISSN 1314-8796, pp.139-144.

Контакти

гл. ас. д-р инж. Златин Златев

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

e-mail: zlatin.zlatev@trakia-uni.bg