ВЛИЯНИЕ НА ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРКОВА КОМПОЗИЦИЯ, Katerina Despot, Vaska Sandeva
2018-06-05 | T+ | T- |

Резюме: Композицията заема централно място в системата от концепции, описващи визуалния образ. Тя е свързана с историята и естетическите категории и с общото понятие с термина “цяло“. В теорията на парковото изкуство терминът композиция означава – подреждане на отделни растения или комбинация от изкуствени материали, така че да формират хармонично цяло, подчинено на художест-вената идея. Основната теоретична работа в парковото изкуство е тясно свързана с принципите на общата теория на композицията. Във всяко изкуство идеята се изразява в художествен образ, който е специфичен за изразната форма на естетическо, конкретно-сензорно рисуване на действието.

Ключови думи: Композиция, Дизайн, Елементи, Принципи, Изкуство

4. Литература

[1] Despot, K., V. Sandeva (2015). Modern trends of the 21st country way of looking at the design during adolescence. 15th International Scientific Conference VSU, vol. 3, No.3, ISSN 1314-071X, pp. 28-34

[2] Despot, K., V. Sandeva (2017). Similarities and differences between design and artwork. The 12th International Conference on Virtual Learning Virtual Learning – Virtual Reality. ISSN 1844-8933

[3] Sandeva, V., K. Despot (2014). Role of industrial design in the process of product development. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, vol. 2, No.3, ISSN 1314-8796, pp.300-309

[4] Sandeva, V, K. Despot (2017). One line with respect to the industrial design and its psychological representation in green areas. Innovation and Entrepreneurship, vol. 5, No.2, ISSN 1314-9253, pp.95-101

[5] Ignacio, A. (1982). Architectural composition, Trans. from Spanish, Moscow, High School (in Russian)

[6] Volkov, N. (1977). Composition in painting, Moscow, Art (in Russian)

[7] Ilieva, J., Z. Zlatev, R. Yordanova (2018). Application of Fibonacci Series in Computer-Generated Patterns for Contemporary Textiles, International Journal of Textile Science & Engineering: TSE-109, vol. 2018, iss. 1, pp.1-7, DOI: 10.29011/IJTSE-109.100009

[8] Zlatev, Z., G. Dolapchieva. (2016). Processing  and  analysis  of  images  of  folk  costume  from  southeastern Thrace. Textile and apparel, vol.8, year LXIV, ISSN 1310-912X, pp.16-22

Контакти:

Prof. Katerina Despot

Университет Гоце Делчев – Щип, катедра Архитектура и дизайн, Македония,

e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk

Prof. Vaska Sandeva

Университет Гоце Делчев – Щип, катедра Архитектура и дизайн, Македония,

e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk