ДИАГНОСТИЦИРАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ДОБРИЯ УЧИТЕЛ, Мария Тенева
2017-12-14 | T+ | T- |

Резюме: Статията представя проблема за диагностициране на качествата, които притежават добрите учители. Представени са резултати от емпирично изследване проведено със студенти от педагогически специалности. Направен е опит да бъде откроен комплекс от личностни и професионалнозначими качества, които съдействат за изграждане облика на добрия учител.

Обект на изследването е учителската професия.

Предмет на изследването са качествата, определящи облика на добрия учител

Целта на изследването е диференцирането на личностни и професионалнозначими качества, с които се характеризират добрите учители.

Методи на изследване: контент анализ, педагогическо изследване, тест, персентилен анализ.

Резултати: Резултатите посочват, че студентите от педагогическите специалности имат ясна визия за облика на добрия учител. Още в началния етап на формиране на своята педагогическа компетентност те осмислят идеята, че за да получи учителят висока обществена оценка и признание на своя професионализъм е необходимо да бъде носител на голям комплекс от личностни и професионални качества, посредством които да реализира ефективно педагогическо взаимодействие с учениците.

Ключови думи: образование, учител, професионалнозначими качества на учителя

Литература:

 1. Андреев, М. (2001). Процесът на обучение. Дидактика. София: УИ ,,Св. Климент Охридски”.
 2. Андреев, М. (2015). Размисли за образованието. София: Изд. ,,Изток – Запад”.
 3. Василев, Д., Мерджанова, Я. (2003). Теория и методика на професионалното ориентиране. София: УИ ,,Св. Климент Охридски”.
 4. Добсън, Л. (2006). Ефективното учене. София: ИК ,,Лик”.
 5. Кларк, Р. (2013). Край на скуката в час. София: Изд. ,,Изток – Запад”.
 6. Климов, Е. А. (2010). Психология профессионального самоопределения. Москва: Издательский центр ,,Академия”.
 7. Леви, В. Л. (1980). Искусство быть другим. Москва: Знание.
 8. Мерджанова, Я. (2010). Трансформация на ключовите компетентности на съвременния учител в контекста на социалното взаимодействие. Стратегии на образователната и научна политика, XVIII, бр. 3. София.
 9. Миленкова, В. (1997). Учителят – социологически портрет. София.
 10. Петров, П. (2016). Съвременна дидактика. София: Изд. ,,Авангард прима”.
 11. Тенева, М. (2010). Профилът на бъдещия начален учител. Педагогика, 2. София.
 12. Тенева, М. (2012). Самооценяването в обучението (1. – 4. клас). Стара Загора.
 13. Lorber, M. A., & Pierce, W. D. (1983). Objectives, methods, and evaluation for secondary teaching (2nd ed.). New Jersey, pp. 221 – 223.
 14. Peretti, A. (2000). Competences socialеs et relations a autrui. Paris: L’Harmattan.
 15. Sabine, G. (1971). How students rate their schools and teachers. Washington.

Контакти

Доц. Мария Тенева, д-р по ,,Теория на възпитанието и дидактика”

Тракийски университет, Педагогически факултет

гр. Стара Загора 6010, ул. ,,Армейска” 9

E-mail: m.s.teneva@abv.bg