ФИЛОСОФИЯ НА ОПТИМИЗМА, Иванка Шивачева-Пинеда
2017-12-14 | T+ | T- |

Абстракт: Човешката личност със своята безкрайна сложност и разнообразие е предмет на постоянен изследователски интерес и проучване. В настоящата разработка се анализира същността на оптимизма като личностна характеристика. Направен е опит да се очертае неговия обхват като философска и психологическа категория, както и да се представи примерната му структура.

 Клучови думи: личност, качества на личността, характер, оптимизъм, структура на оптимизма

Литература

  1. Андреева, Ю.В. (2011). О моделях оптимизма как ресурсе преодоления учебных трудностей. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки, 13 (24), с. 51-54. 
    http://cyberleninka.ru/article/n/o-modelyah-optimizma-kak-resurse-preodoleniya-uchebnyh-trudnostey
  2. Андреева, Ю.В. (2013). Концептуальные основы воспитания оптимизма у будущего учителя. Историческая и социально-образовательная мысль, 5 (21), 86-89. http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-vospitaniya-optimizma-u-buduschego-uchitelya
  3. Андреева, Ю.В. (2013). Педагогический оптимизм как профессионально-личностное качество учителя. Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 2 (77), 21-24.
  4. Десев, Л. (1999). Речник по психология. С.: Изд. Булгарика.
  5. Словарь по этике, (1970). Москва. http://terme.ru/slovari/slovar-po-etike.html
  6. Философия. Энциклопедический словарь. (2004). Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, http://terme.ru/slovari/filosofija-enciklopedicheskii-slovar.html
  7. Seligman, M. E.P. (2006).Learned Optimism. N. Y.: Knopf.

https://books.google.bg/books?hl=bg&lr=&id=bT9ecAYHKq0C&oi=fnd&pg=PT9&dq=optimism+&ots=5qmD5M9qpJ&sig=7biqqPcUuUqzWBd1wLXT9kFY7G8&redir_esc=y#v=onepage&q=optimism&f=false

8. Vaidya, Sh. R. Beyond Knowledge and Pedagogy: Academic Optimism of Teachers in High Need Schools. American Journal of Educational Research, 2014 2 (12), pp 1218-1224. http://pubs.sciepub.com/education/2/12/14/

Контакти 

Assoc. Prof. Ivanka N. Shivacheva-Pineda, PhD

Trakia University - Stara Zagora

Faculty of Education   

E-mail: ivanka.shivacheva@trakia-uni.bg