Отчитайки голямото значение на механизацията за подобряване ефективността и конкурентоспособността на производството, в условията на единния европейски пазар въпросът за техническа осигуреност на земеделието придобива изключителна важност. В тази връзка е важно да се анализира равнището на механизация на отрасъла и да се очертаят основните проблеми и насоки ...


Резюме: Професор дпн Елка Петрова е с неоценим принос в развитието на Педагогиката теорията и практиката на предучилищното възпитание България. Изключително ерудиран учен и преподавател, прекрасен родител, колега и голям човек. Професор дпн Елка Петрова оставя широка диря в История на педагогиката и на българското образование.


    Резюме: Темата е пресечна точка на няколко сфери – ергономия, индустрия, трудова дейност, личността със своите характеристики и предимно психичните състояния (вкл. стресоустойчивост и стрес). Една от конкретните задачи на проучването e анализиране същността и връзката между посочените сфери. Актуалността на темата е в необходимостта от обоснован ...