1. ВЪВЕДЕНИЕ Диагностиката на техническото състояние на оборудването на газо-снабдителните системи трябва да се извършва чрез изпълнение на комплекс от научно-технически дейности и определяне по резултатите от тях на съответствията (или несъответствията) на оборудването с изискванията според действащите нормативни ...


  Анотация: Гарантирането на нормалната работа на елементите от топлотехническите системи (ТС) за продължителен срок от време изисква те да бъдат подложени на периодичен контрол и проверки на техническото им състояние. Често това е съпроводено с изменение на режима на работа и въвеждане в структурата на системата на нови, по-модерни устройства ...


    1. Въведение В основата на ресурсното осигуряване /информационни, материални, финансови и човешки ресурси/ на всяка стартираща определен бизнес инженерингова фирма, стои нейната финансова система (ФС). Последната е съставена от съвкупност от взаимодействащи и взаимозависими елементи, предназначени за изпълнение на определени функции. В ...


  Политиката за управление на човешките ресурси във Технополис е насочена към създаване и поддържане на екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти за постигане на стратегическите цели на компанията. Във веригата хипермаркети се прилагат най-добрите съвременни практики в областта на управлението на персонала, организирани в следните дейности: • Система ...


  До сега няма приета единна методика за анализ и оценка на техническата осигуреност в земеделието. В научната литература авторите използват различни групи от показатели за анализ на различни аспекти по отношение на осигуреността с техника. Част от тези показатели се нуждаят от прецизиране и уточнение, тъй като различните начини на изчисляване на някои показатели ...