1. ВЪВЕДЕНИЕ Напоследък благоприятната цена, ниските вредни емисии и сигурно предлагане на автогаз (LPG - Liquefied petroleum gas), както и повишаването на надеждността и безопасността при употреба на автомобилните газови устройства (АГУ) и автомобилните газозарядни станции (АГС), способстват за възприемането на природния газ като едно от ...


Резюме: В настоящия доклад е представена актуалността на проблема относно производството, консумацията и здравословността на млечните продукти, и в частност на киселото мляко. Посочени са нормативните методи за оценка на показателите за качество на кисело мляко, приети в Р.България и съобразени с изискванията на Европейския съюз. Разгледан е проблемът за обективно ...


Проблемът е с особена важност не само в отрас­лов и национален аспект, но и в глобален, световен. Отнася се до следните основни подпроблеми, свър­зани с икономиката, екологията и живота на човека. ЛИТЕРАТУРА Национална програма за енергийна ефектив­ност. (1998) НАЕЕ-София, 112 c. Янчев, Б., Г. Петров. (1997) Агрегатиране ...


 Икономията на горива е актуален проблем на съвременното механизирано земеделие. Това се налага от световната енергийна криза, от високите цени, от екологични и други фактори. Резервите за икономии трябва да се търсят по цялата верига: доставка - съхранение - изразходване на горивата. Но най-големи са те при експлоатацията на земеделската техника. ...


1.  ВЪВЕДЕНИЕ Топлообменът между телата, като сложен физичен про­цес, зависещ от множество условия, се разделя на три основни вида: топлопроводност (кондукция), топлопредаване (конвекция) и лъчист топлообмен (радиация). При топлопредаването (конвекцията), извършващо се във флуиди (течности, газове, пари и техните ...