Резюме: Цел на настоящата разработка е извеждане и обосноваване на уменията за изработване на мултимедийни презентации и използването им в обучението като акцент в професионално-педагогическата подготовка. Ключови думи: обучение, мултимедийни презентации, умения, професионално-педагогическата подготовка   ЛИТЕРАТУРА Кирова, ...


Нарастващото значение на сложните и скъпи технически сис­теми за транспортиране, преработване, съхранение и потребление на природен газ, както и изискванията по тяхната безопасност, безотказност и дълготрайност, определят особената роля на оценката на състоянието на системата, както и на нейната надеждно­ст. Фиг. 1. ...


Социален педагог Социалните педагози се включват в подпомагащите личността професии. Тяхната подготовка отговаря на актуалните обществени потребности от широко профилни специалисти за осигуряване на подкрепа и консултиране на деца и възрастни (индивидуална, в група и в общности) със специфични потребности и в неравностойно положение ...


Краткотрайните активи са част от активите на всяка стопанска единица. Тяхната значимост за предприятието се определя от спецификата им, която се отличава със следните особености: 1. Голямо разнообразие – краткотрайните активи имат повече елементи в сравнение с дълготрайните активи, групирани са в пет групи в баланса, всяка от ...


Място на маркетинга във фирмата Фирмата няма в структурата си много добре изградено маркетингово звено. Фирма “ПД ГРУП” ЕООД въпреки голямата си площ, която заема, за сега няма планове за разширяване на маркетинговите отдели. Като препоръка може да се даде назначаване на маркетингов специалист, който да събира систематично информация, която да ...