Abstract: В настоящия доклад е представен метод за автоматизирана обработка на данни от цветни цифрови изображения на кашкавал чрез откриване на области заразени с плесен по повърхността на продукта. Избрани са подходящи функции за анализ на данни. Определени са цветови признаци, подходящи за отделяне на области с кашкавал и плесен. Използвани ...


Abstract: The report is a study on application of image processing techniques to SEM digital images in the evaluation of quality of the thermally processed and magnetically threated ceramic materials. In evaluation of the images by histograms a significant difference in intensity is observed in the images of ceramics treated with varying strength of the magnetic field but have not obtained good results in images of ceramics processed at different temperatures. Analogous results were obtained using discriminant analysis by feature „orientation”. The application of texture features indicate visually that there are ...


Резюме: В доклада е направен обзор на съществуващите технологии, използвани в съвременните интерактивни системи за презентация, посочени са техните предимства и недостатъци. Посочени са допълнителни устройства към интерактивните презентационни системи (включващи в състава си и интерактивни бели дъски) и в частност документ камерите и са ...


Резюме: Проблемът за поддържането на ликвидността е един от най-важните аспекти на различните видове банки и банковата система като цяло. Проблемът за ликвидността в банковата дейност, заедно с този за рентабилността и капиталовата адекватност, е един от най-сериозните и дискутираните въпроси. Ключови думи: ликвидност, управление, методи, ...


Резюме: Търговията с ценни книжа е неделима част от пазарната икономика. Без нейното развитие не може да се разчита на прелом в активирането на реалната икономика и стабилизирането на финансово-кредитната система. Предвид факта, че търгуването с ценни книжа се реализира на финансовия пазар, то без осигуряването на неговото нормално функциониране, този процес ...