Резюме: Статията представя проблема за диагностициране на качествата, които притежават добрите учители. Представени са резултати от емпирично изследване проведено със студенти от педагогически специалности. Направен е опит да бъде откроен комплекс от личностни и професионалнозначими качества, които съдействат за изграждане облика на добрия учител. Обект ...


Абстракт: Човешката личност със своята безкрайна сложност и разнообразие е предмет на постоянен изследователски интерес и проучване. В настоящата разработка се анализира същността на оптимизма като личностна характеристика. Направен е опит да се очертае неговия обхват като философска и психологическа категория, както и да се представи примерната ...


Резюме: Работата, представена в статията е свързана с внедряване на техниките за персонализация в електронното обучение. Това включва описание на основните характеристики на персонализацията и нейното прилагане в образованието и електронното обучение. Включен е преглед на литературни данни. Дискусионната и заключителната част включват ...


Резюме: Автоматичните метеорологични станции са съвременен инструментариум за измерване параметрите на околната среда, като околна температура, атмосферно налягане, влажност. Те намират приложение в земеделието, животновъдството, възобновяемите енергийни източници като средства за получаване на данни за изменението на параметрите на околната ...


Абстракт: Антимикробната резистентност (АМР) е сериозен здравен проблем. В света около 700 000 души умират годишно от устойчиви на антибиотично лечение инфекции. Световната банка предупреждава, че до 2050 г. устойчивите на медикаментозно лечение инфекции могат да причинят икономически щети в световен мащаб, съпоставими ...