Samuel v Gina Trespass It is uncertain, but in the last reckoning doubtful that Samuel would have the right to recover damages from Gina for trespass to land. (An action for a trespass on the case is a different question, but that is explained below.) Trespass is “a direct intrusion upon land in the possession of the claimant” (Card et al., 2011, p 317). Let it be assumed that Samuel is in possession and not an absentee landlord (in which case the tenant would have the right to sue, unless Samuel proved damage lasting beyond reversion at tenancy’s end); even so, for Samuel ...


Резюме: В статията е направен систематичен анализ на достъпните в литературата нормативни методи и изчислителен апарат за определяне на външни характеристики на яйца. Анализът е направен в зависимост от нормативната уредба; методите за опредеяне параметри на яйца; връзка между тези параметри; методи за математическо описание контура на яйца. ...


Резюме: Съставът на млечните продукти, както и тяхната годност са от съществено значение за млекопреработването, за управлението на млекодобиващите ферми. Органолептичните методи за диагностициране на болестни състояния в резултат на бактериални инфекции при съхранение на млечните продукти са субективни и зависят от квалификацията и опита ...


Резюме: Направен е преглед на литературата относно екструдирането на зърнени суровини като съвременен технологичен процес за производство на зърнени храни. Описани са същността на метода, факторите за неговата популярност, приложението му в различни отрасли на хранителната промишленост, видовете екструдирани продукти и принципната ...


Резюме: Семантичният кръг на визуалните форми (изображения, картини, композиции, предмети, произведения и др.) е стимулиращо творческо и новаторско мислене новост в образованието и практиката, въвеждане на нови понятия, подходи, методи и техники в анализа и синтеза на визуализациите, комуникации и презентации. В статията е направено ...