Резюме: Анализът на публикуваните резултати отнасящи се до проследяване процеса на охлаждане на хляб показва, че съществува необходимост от осъщест-вяването на по-задълбочен анализ на известните методи и досега прилагани подходи, което да доведе до подобряване и улесняване на процеса с цел внедряване в автоматизирани системи за измерване. ...


Резюме: В статията е направен анализ на алгоритъм за изброяване на колонии от бактерии по цифрови изображения. Анализирано е влиянието на прага на бинаризация Т върху разпознаването и изброяването на колонии от бактерии. От направените изследвания се установи, че подходящи за отделяне на колониите от фона са цветовите компоненти B (RGB), S (HSV), ...


Резюме: Направен е преглед на литературата относно същността на перспективния и съвременен метод – екструдиране на зърнени суровини и производство на зърнени екструдати. Направена е кратка характеристика на трите основни метода (хладна, топла и гореща екструзия), които се прилагат за екструдиране на хранителни суровини. Описани ...


Резюме: Изчислени са термо-динамичните параметри – енергия на Гибс,  ентропия и енталпия на процесa екстракция,  при получаване на водна екстракти от шипка при различен хидромодул. Въз основа на направените изчисления са построени графични зависимости отразяващи изменението на термодинамичните параметри при различните технологични ...


Резюме: Композицията заема централно място в системата от концепции, описващи визуалния образ. Тя е свързана с историята и естетическите категории и с общото понятие с термина “цяло“. В теорията на парковото изкуство терминът композиция означава – подреждане на отделни растения или комбинация от изкуствени материали, така ...