Резюме: Темата на разработката е концентрирана върху основни проблеми на интелектуалното възпитание – традиционни и произтичащи от промените в социалните условия и актуалната парадигма за позиция на детето в педагогическите процеси. Изборът на темата и обхватът й се обуславят от постоянната им актуалност и значимост, но и от промените в собствените ...


Introduction This study is about the Landlord and Tenant Act of 1954. The Act addressed two main topics, originally: in part 1 the protection of residential tenancies, and in part 2 the security of business tenancies. Part 1 has been superseded by later Acts (Wikipedia, 2017). This study will therefore concentrate only on Part 2, the statutory framework for regulating business tenancies. References Entwhistle, Tom. (2014). Landlord and Tenant Act 1954. London: LandlordZONE. Available from https://www.landlordzone.co.uk/information/landlord-and-tenant-act-1954 ...


Abstract: The basis of the design of handmade chenille yarns and fabrics is similar to the other ways of designing velvety fabrics with the same effect as the woven fabric on paper. The boxes are of the same size that should be shown on the cloth. This is why a special type of square paper is usually used for this purpose. The weavers use handwork: a number of shuttles as much as the number of colors available. It is characterized by its cohesive strength in the places where the threads are woven, where we have sets of ribbons. one of the main objectives of the research is to devise a new method for the development of hand-made textile products ...


Резюме: Важна операция е почистването на вълната от растителни примеси тъй като те създават трудности при преденето на вълната – например, повреждат дарачните гарнитури, при боядисване се оцветяват със същия цвят като вълната. Тези странични примеси остават в преждата на готовите дрехи и рязко понижава тяхното качество. В настоящата работа ...


Резюме: В статията са представени резултати от измервания при съвместно използване на дневно естествено и изкуствено осветление на компютърни зали във факултет „Техника и технологии“ гр.Ямбол. Направените измервания на осветлнието по работните места показва, че в компютърните зали осветлението е подходящо за осигуряване комфорт при ...