Резюме: Суроватката е страничен продукт, получен по време на производството на сирене. Проследено е влиянието на технологичните параметри –тем­пе­ра­ту­ра, хидромодул и продължителност на екст­рак­цията върху коефициента на дифузия, при екстракция на плодове на шипка (Rosa canina)  със суроватка. Най-добри показатели за коефициента ...


Резюме: В статията е анализирано приложението на програмна среда LabView при анализ на хранителни и в частност млечни продукти. Използван е метод “Color spectrum” (Цветови спектър) на NI LabView. За представянето на цветовите характеристики на пикселите в изображенията е използван цветовия модел HSL. Чрез изменението на цветовите характеристики са получени ...


Резюме: В статията направен преглед на състоянието на проблема с осигуряване комфорт на пътуване. Анализирани са нормативните документи, свързани с предметната област. Проучени са изследвания в предметната област. На база третираните са дефинирани теоретични въпроси в посока на приложението им в реално действаща система от тип „Асистент на ...


Резюме: В статията на автора се изследва съвременната мода с характеристики на бъдещето с удивителна, нова пластична визия, изграждаща нова система от образи. В статията е представен анализ на последните модни сезони на утвърдени фирми и дизайнери, заключения и таблици, свързани с прогнози в по-широк мащаб и новаторство в трикотажната мода - в нарушение ...


Резюме: Днес хората смятат, че обществата, в които живеят отдавна са им отнели възможностите да се реализират. От една страна, това е така, но от друга – те сами следва да придобият способност за справяне със значими и критични проблеми за тях, за групата и за широката общественост. За целта е нужно да изградят реални и виртуални партньорски връзки – спонтанни ...