1. Въведение   От гледна точка на теорията на надеждността, топлотехническите системи (ТТС) представляват съвкупност от съвместно действащи елементи, предназначени за само-стоятелно изпълнение на определени функции. В зависимост от причините за възникване, отказите в ТТС могат да бъдат породени от следните ...


Кризата в предприетото се свързва с всяка внезапна или очаквана промяна на установено състояние, предизвикана от човешка дейност, събития или природни явления, с негативни последици за работниците и служители или за ръководството на предприятието, за чието предотвратяване, овладяване и преодоляване са необходими незабавни координирани действия. Според Джон ...


 1. Въведение Надеждността  Rs на система, изградена от n елементи се определя от произведението на специфичните рискове Ri на всеки от тях по зависимостта: Оптимизирането на разходите за осигуряване на безопасността е възможно чрез прилагане на принципа на „разумната достатъчност” – ALARA „As Low As ...


1. Въведение Развитието на индустриалните отношения между страните от Европейския съюз (ЕС) е в пряка зависимост от енергийната политика, както на отделните страни-членки, така и на цялата Европейска общност (ЕО). С оглед повишаване на енергийната надеждност в ЕО (чрез минимизиране на вероятността за рязко покачване на цените на енергията поради ...


Артистичните и културните прояви на хората произтичат от всички елементи, които образуват колективната им памет, и постоянно се подновяват в течение на времето като проекция на нейните исторически корени. Преди концепцията за фолклор се свеждаше просто до етноложки елементи, като анонимността се разглеждаше като основно авторство дали една музикална пиеса ...