СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТИ

Добре дошли

в електронното издание на научно-приложното списание ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО!

Стратегия:

Целта на редакционната колегия на списание ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО е то да достигне до възможно най-широк кръг автори, читатели и потребители. Нашият стремеж е списанието да бъде полезно и значимо не само за авторите, които публикуват в него, но и за специалисти от практиката, представителите на бизнеса, както и за всички интересуващи се от постиженията в областта на иновациите и предприемачеството. За реализиране на тази цел списанието се публикува в два варианта – на хартиен и електронен носител. Електронният вариант на списанието, както и представянето на публикуваните материали на български и английски език (а при желание на авторите и на друг език), осигурява възможност за достъп и на международната общност до публикуваните материали.

Нашето желание е да осигурим възможност за представяне на материали на представители на научната общност, бизнеса, млади специалисти и др., като по този начин ще се реализира диалог и сътрудничество между тях. За постигане на поставените цели, списанието предоставя възможност за включване на различни по характер публикации: теоретични анализи; емпирични изследвания; разработки на подходи и методи, модели, политики и стратегии; проучвания с приложен характер; описание на иновативен опит и практики и други.

Нашият стремеж е да поддържаме качеството на публикуваните материали.

Периодичността на изданието е 4 броя годишно.

Водещи приоритети на списанието са:

  • да бъде форум за популяризиране в глобалната система на научноизследователските резултати относно предприемачеството и иновациите във всички области на науката, икономиката и обществения живот;

  • да бъде форум за обмен на информация за иновативни практики в предприемаческата дейност;

  • чрез стимулиране на публикационната дейност да съдейства за реализиране на предприемаческия потенциал, използване на българските иновативни ресурси и внедряване на световни практики, устойчиво развитие;

Списание ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (ISSN 1314-9180 за печатната версия; ISSN 1314-9253 за електронната версия) е официално научно-приложно издание на ИНСТИТУТА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (www.iip.bg)