ЕФЕКТИТЕ НА ОСВЕТЛУВАЊЕТО ВО ЕНТЕРИЕРНИОТ И ЕКСТЕРИЕРНИОТ ДИЗАЈН, Vaska Sandeva, Katerina Despot
2017-03-01 | T+ | T- |

Абстракт: Светлината без разлика дали е  природна или  вештачка е многу важен елемент во ентериерниот и екстериерниот дизајн. Таа всушност ни помага да ја гледаме бојата, бидејќи бојата е видлива за нашето око поради тоа што материите од кои е добиена рефлектираат дел од спектарот на светлината.

Светлината како елемент на дизајнот влијае врз другите елементи. Таа може да го направи просторот голем или мал, ефектен и сјаен или мрачен и непријатен. Места што се добро осветлени со чиста, јасна светлина го прават просторот да изгледа поголем, додека пригушената светлина и сенките што паѓаат на ѕидовите се создаваат чувство на затворен простор.

Светлината може да го промени видливиот идентитет на бојата преку бојата и типот на светлината што паѓа на површината.

 Клучни зборови: осветлување, ентериер, екстериер, дизајн, простор

Литература

  1. Gordon, G. (2015). Interior lighting for designers. Wiley.
  2. Lennox, J.M. (2013). The Landscape Lighting Book. Wiley.
  3. Карла, Ј.Н. (2012). Ентериери. Арс Ламина.
  4. Despot, K., V. Sandeva. (2015). Modern trends of the 21st country way of looking at the design during adolescence. 15th International Scientific Conference VSU 2015, 3 (3), pp. 28-34. ISSN 1314-071X
  5. Sandeva, V., К. Despot. (2015). Impact of water in designing landscape. Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 3 (3), pp. 275-281. ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 (online)
  6. Despot, K., V. Sandeva. (2014). Art decorative appearance of children park. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2 (4), pp. 393-400. ISSN 1314-8796
  7. Sandeva, V., К. Katerina. (2014). Role of industrial design in the process of product development. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2 (3), pp. 300-309. ISSN 1314-8796
  8. Staneva, K., E. Marinov. (2012). Tradition in Medi Spa and Geotherapy in Bulgaria. 2-end Balkan Spa Summit Turkey. http://docslide.us/documents/bagg-and-nast-2012-tradition-in-medi-spa-and-geotherapy-in-bulgaria-philosophy.html

За контакти:

Prof. Dr. Vaska Sandeva - e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk

Prof. Dr. Katerina Despot - e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk 

Университет Гоце Делчев, Штип, катедра Архитектура и дизайн - Р. Македонија