ХАРМОНИЧНОСТ НА МЕБЕЛ СО ПРИМЕСИ НА ТРАДИЦИЈА, Katerina Despot, Vaska Sandeva
2017-03-01 | T+ | T- |

Абстракт: Мебелот е форма која егзистира во просторот и ни ги задоволува сите животни потреби. Простотот без мебел како риба без вода. Затоа тој има силно влијание од местата каде се појавува и карактеристиките на живеење имаат силно влијание врз појавата на современиот дизајн на мебел.

Toа допринесува на некои национални карактеристики и навики во начинот на живот. Има неколку начини да се искористат елементи од традицијата во модерниот мебел кои можат да се толкуваат со дирекно користење на формата или мотивот, кои што можат да го донесат до некои позитивни пораки во однос на користењето на визуелно декоративниот аспект.

Аспектите  на мебелот како стил често се дефинираат по потребата на воспоставените правила тоа  лесно е да се препознае но тешко да се дефинира. Разбирање на основните елементи и принципи на дизајн доведува до еден чекор поблиску до разбирање на тоа како и кога да ги кршат правилата во создавање на свој личен стил изјава.

Клучни зборови: хармония, композиция, форма, дизајн, мебел

     

8. Литература

  1. Woods, H.J. (1935). The Geometrical Basis of Pattern Design. Part 1: Point and Line Symmetry in Simple Figures and Borders, Journal of the Textile Institute. Transactions.
  2. Washburn, D. K., Crowe D., W.
  3. Riegl, A. (2004). Historical Grammar of the Visual Arts, translated (in English) by Jacquline E. Jung, foreword by Benjamin Binstock, Zone Books, New York.
  4. Mel Byars- Sedie, Logos, (2003).
  5. Tambini., M. (1999).  The look of the century – Design icons of the 20th century. Dorling Kindersley, London.
  6. Sandeva, V., К. Despot. )2015). Impact of water in designing landscape. Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 3 (3), pp. 275-281. ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 (online)
  7. Despot, K., V. Sandeva. (2014). Art decorative appearance of children park. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2 (4), pp. 393-400. ISSN 1314-8796

За контакти:

Prof. Dr. Vaska Sandeva - e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk

Prof. Dr. Katerina Despot - e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk

Университет Гоце Делчев, Штип, катедра Архитектура и дизайн - Р. Македонија