ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯТА НА ОСП НА ЕС, Нина Котева
2017-03-01 | T+ | T- |

Резюме: В статията са очертани основните тенденции в развитието и икономическото състояние на земеделските производствени кооперации в условията на ОСП на ЕС. Резултатите от изследването показват, че земеделските кооперации не успяват икономически да реализират сравнителните си предимства като едри стопански структури пред останалите стопанства. Продуктивността и доходността в земеделските производствени кооперации е по-ниска в сравнение с постигнатите средни равнища на  стопанствата в страната.

Ключови думи: селско стопанство, земеделски производствени кооперации, ОСП на ЕС, икономическа ефективност, продуктивност, доходност

За контакти:

проф. д-р Нина Котева - Институт по аграрна икономика, e-mail: ninakoteva@abv.bg