ТЕКСТУРАТА КАКО СРЕТСТВО ЗА ПРЕОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ, Vaska Sandeva, Katerina Despot
2016-12-07 | T+ | T- |

Апстракт: Се што е направено од некој материјал околу нас има површина, таа може да ја видиме со око или да ја осетиме со допир. Со гледање или со допир можеме да видиме дали површините се мазни, рапави, пријатни, непријатни, меки , тврди, влажни или суви. Кога играме со површините во ентериерот користиме дизајнерска фантазија која ќе ги сплоти или разедини површините во зависност од бараната цел и резултaтот го нарекуваме игра на површини со различни текстури. Сите предмети имаат текстури, тие можат да бидат создадени од природата и од човекот. Затоа користењето на текстурите може да биде со различна густина и големина на нанесувањето односно изборот за комбинација со тоа што се добива e излузија на мазно и рапаво.

Клучни зборови: ентериер, површина, простор, текстура

Слика 1. Текстура ентериер

5. Литература

  1. Иванова, Н. (1984). История на дизайна. Наука и изкуство, София.
  2. Кандински, В. (1995). Точка и линија в равнината, С.
  3. Кандински, В.  (1998). За духовното в изкуството. С.
  4. Фомина, Л. (2003). Историја и композиција, Софија.
  5. Byars, M. (2003). Sedie. Logos.
  6. Tambini,M. (1999). The look of the century – Design icons of the 20th century. Dorling Kindersley, London.
  7. Quarante., D. (1984). Osnove industrijskog dizajna., Arhitektonski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu – Interfakultetski studij dizajna.

За контакти:

Assoc. Prof. Dr. Vaska Sandeva - e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk

Assoc. Prof. Dr. Katerina Despot - e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk

Университет Гоце Делчев, Штип, Р. Македонија

Krste Misirkov b.b. P.O. Box 201 Stip 2000, Macedonia, tel: +38975391645