СИМЕТРИЧЕН БАЛАНС ВО МИНИМАЛИСТИЧКИ КУЈНИ, Vaska Sandeva, Katerina Despot
2016-12-07 | T+ | T- |

Апстракт: Дизајнот на мебел, или самиот мебел иако е производ што го користи секој од нас, во денешно време постојат толку многу различни видови на материјали, форми, големини, функции кои еден конкретен дизајн ги содржи, што всушност претставува потешкотија за дизајнерите да придонесат со идеи што се нови, а притоа да ги задоволуват сите потреби на потрошувачот. Eден таков дел е куната која има специјално место во просторот.

Кујната е просторија од зоната ден каде има голема функција во едно ентериерно пространство. Таа е во тесна функционална врска со трпезаријата и дневната. Односно простор и форма кој го прават уметничкото дело во зоната ден. Едноставност, баланс на форми бои материјали и пред се слободна линија на движење.

Клучни зборови: ентериер, површина, простор, функција

Сл.5. Видови кујни

5. Литература

  1. Иванова, Н. (1984). История на дизайна. Наука и изкуство, София.
  2. Кандински, В. (1995). Точка и линија в равнината, С.
  3. Фомина, Л. (2003). Историја и композиција, Софија.
  4. Byars, M. (2003). Sedie. Logos.
  5. Tambini,M. (1999). The look of the century – Design icons of the 20th century. Dorling Kindersley, London.
  6. Quarante., D. (1984). Osnove industrijskog dizajna., Arhitektonski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu – Interfakultetski studij dizajna.

За контакти:

Assoc. Prof. Dr. Vaska Sandeva - e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk

Assoc. Prof. Dr. Katerina Despot - e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk

Университет Гоце Делчев, Штип, Р. Македонија

Krste Misirkov b.b. P.O. Box 201 Stip 2000, Macedonia, tel: +38975391645