ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ ОТЧИТАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, Златин Златев
2016-09-12 | T+ | T- |

Резюме: В доклада е представена разработена лабораторна постановка за измерване на влажност и температура. Лабораторната постановка има предимството, че освен принципите за измерване на влажност и температура, тя може да бъде прилагана за обучение по работа с едноплаткови микрокомпютри, да се използва като допълнително устройство на интерактивна презентационна система и да осигурява отдалечен достъп до лабораторно оборудване.

Ключови думи: Измерване на влажност и температура, електронно обучение, интерактивна презентационна система

Благодарности

Работата по настоящата статия е свързана с изследвания по проект №3.ФТТ/30.05.2016г.: „Безконтактни методи за оценка на основни качествени показатели на млечни продукти“.

5. Литература

[1] Alikhanov, D., S. Penchev, Ts. Georgieva, A. Moldajanov, Z. Shynybaj, P. Daskalov, (2015) Indirect Method for Egg Weight Measurement Using Image Processing. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2015, No 5, ISSN 2250-2459, pp.30-34.

[2] Binev, I., V. Rasheva, S. Tasheva, N. Georgieva, M. Konstantinov, (2015) Analysis of measures to improve energy efficiency of Faculty technics and technologies of Yambol. Trakia university of Stara Zagora, ARTTE, vol.3, No.3, ISSN 1314-8796, pp.251-258.

[3] Breniuc, L., C.G. Haba, (2002) Web-Based Monitoring and Control of a Temperature Measurement System. Proceedings of the 2nd on-line Workshop on Tools for Education in Measurement, Tampere , Finland, 1-15 June, pp. 11-15.

[4] Breniuc, L., C.G. Haba, A. Salceanu (2004) Remote Temperature Data-Logger Based on 1-Wire Addressable Digital Instruments. Bul. Inst. Polit Iasi, t. L (LIV), f.5, pp.729-736.

[5] Breniuc, L., C-G. Haba, V. David. Learning System for Evaluation of Temperature and Humidity Sensors, TC19 – Environmental Measurements, http://www.imeko.org/ (available on 10.06.2016)

[6] Cool cows – with higher milk yield (in Bulgarian), http://www.bgfermer.bg/Article/4885365 (available on 23.06.2015)

[7] Dimitrova, A. (2016) Analysis of SEM images of magnetically threated ceramic materials. Applied scientific journal Innovation and entrepreneurship, vol. 4, No.1, ISSN 1314-9253, pp.35-43.

[8] Georgiev, G., N. Georgieva. (2014) Investigation possibilities for the use of free software for data processing used for accurate measurement details through photogrammetry. ARTTE Vol. 2, No. 3, ISSN 1314-8796, pp. 202-210.

[9] Haba, C-G., L. Breniuc, V. David. E-Learning System for Temperature and Humidity Sensors and Distributed Measurement.

[10] Mladenov, M., S. Penchev, M. Deyanov, (2015) Complex assessment of food products quality using analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol. 4, Iss. 12, June 2015, ISSN: 2277-3754, pp.23-32.

[11] Nedeva, V., P. Prodanov, Zl. Ducheva, D. Nedev. (2006) Moodle lesson activity in measuring the hardness of materials. Trakia Journal of Sciences, Vol. 4, No. 4, ISSN 1312-1723, pp.20-27.

[12] Shivacheva, I., (2015) Multimedia in education – art and professionalism. Journal of Innovation and entrepreneurship, vol.3-4, ISSN 1314-9180, pp.24-37.

[13] Shivacheva, I., (2016) E-Learning as supporting technology in the pedagogical preparation. Journal of Innovation and entrepreneurship, year IV, vol.2, ISSN 1314-9180, pp.3-16.

[14] Shivacheva, G., V. Nedeva, M. Yaneva, D. Georgieva. (2015) Software for building virtual laboratories. XXIV International scientific conference “Management and quality” for young scientists, ISSN: 1314-4669, pp. 292-300.

[15] Stoykova, V. (2015) Interactive environments for training in the higher education. International Conference on e-Learning, e-Learning’15, Berlin, ISSN 2367-6698, pp.268-273.

[16] Tasev, G., K. Krastev. (2011) Exploration of mathematical model for optimization of frequency of diagnosis of the elements of machines. Proceedings of The 11th International Conference, Reliability and statistics in transportation and communication, Latvia, ISBN 978-9984-818-34-4, pp.115-119.

[17] YAWCAM, www.yawcam.com (available on 11.06.2016)

За контакти:

гл. ас. д-р инж. Златин Димитров Златев

Катедра „Електротехника, електроника и автоматика“

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора

e-mail: zlatinzlatev@hacker.bg