Образованието като национален приоритет, Иванка Шивачева
2013-12-27 | T+ | T- |

 

Етапът, на който сега се намира човечеството, в своята безпътица изисква, освен всичко друго, училището да стане една от централните институции на обществото...

Ив.Марев

Образованието е интегративно и многостранно понятие. Тълкуването му е разнопосочно, но всички автори акцентират неговата широта и сложност. Съвременното съдържание на категорията „образование” се дефинира през 1649 г. от Френската академия като „грижа, полагана за обучението на децата, било то по отношение на физическите упражнения, било то по отношение на духовните упражнения”. (Радев, 2001, с.25)

Противоречиво е определяна връзката му с другите основни педагогически категории – обучение и възпитание. Налага се приемането му като процес и резултат. То е процес на предаване на социален опит; на развитие, възрастване и духовно усъвършенстване на личността; формиране на знания, умения, на интелектуалната и нравствената сфера, придобиване на опит, обща култура; интегриране на процесите възпитание и обучение и надстройка на техните резултати и т.н.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Делор, Ж. (1996) Образованието – скритото съкровище. /Доклад на Международната комисия за образование за ХХІ век пред ЮНЕСКО/.
 2. Димитров, Д.,Б.Тошев (2001) Преди да е станало късно. Реформата във висшето образование. Стратегии на научната и образователната политика, 2, 2-8.
 3. Закон за професионалното образование и обучение. http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_prof_obucenieEU.pdf
 4. Заседание на съвета по наука и образование на тема - България 2020: националните приоритети в образованието и науката. http://president.bg/cat124/Balgaria-2020-nacionalni-prioriteti-v-obrazovanieto-i-naukata/
 5. Марев, Ив. (1999) Образованието и човешкото развитие в епохата на глобализацията. Педагогика, 7, 9-46.
 6. Меморандум по проблемите на науката и висшето образование, свързани с европейската интеграция (2006) С., Съюзът на учените в България.
 7. Меморандум по проблемите на науката и висшето образование в България като член на Европейския съюз (2007) С., Съюзът на учените в България.
 8. Петров, П., М.Атанасова. (2003) Образованието и обучението на възрастните. С., Изд. „ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ”.
 9. Предизвикателства пред училищното образование. Резултати от участието на България в PISATM 2012. http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/news-home/2013/13-12-03_PISA2012.pdf
 10. Радев, Пл. (2001) Педагогика. Пловдив, ИК „ХЕРМЕС”.
 11. Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/documentsproject/2013/BG_Higher_Edu_Strategy_2014_2020_GRAFIKI.pdf

Изтеглете пълния текст като PDF формат