Уважаеми читатели!
2013-09-26 | T+ | T- |

   Списание ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО е официално научно-приложно издание на ИНСТИТУТА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

Целта на редакционната колегия на списанието е то да достигне до възможно най-широк кръг автори, читатели и потребители. Нашият стремеж е списанието да бъде полезно и значимо не само за авторите, които публикуват в него, но и за специалисти от практиката, представителите на бизнеса, както и за всички интересуващи се от постиженията в областта на иновациите и предприемачеството. За реализиране на тази цел списанието се публикува в два варианта – на хартиен и електронен носител. Електронният вариант на списанието, както и представянето на публикуваните материали на български и английски език (а при желание на авторите и на друг език), осигурява възможност за достъп и на международната общност до публикуваните материали.

Нашето желание е да осигурим възможност за представяне на материали на представители на научната общност, бизнеса, млади специалисти и др., като по този начин ще се реализира диалог и сътрудничество между тях. За постигане на поставените цели, списанието предоставя възможност за включване на различни по характер публикации: теоретични анализи; емпирични изследвания; разработки на подходи и методи, модели, политики и стратегии; проучвания с приложен характер; описание на иновативен опит и практики и други. Страниците на списанието са отворени за разработки по актуални теми в различни научни области и основни икономически, геостратегически, финансови, културни и обществени процеси. Екипът на списанието приветства бъдещите автори, които са отворени към предизвикателството да предложат собствените си позиции и основания по поставените проблеми и чиито материали отговарят на стандартите на следваната от екипа медийна политика, публикуването на които не нарушава авторското право.

Нашият стремеж е да поддържаме качеството на публикуваните материали.

Предвижда се периодичността на изданието да е 4 броя годишно. Водещи приоритети на списанието са:

• да бъде форум за популяризиране в глобалната система на научноизследователските резултати относно предприемачеството и иновациите във всички области на науката, икономиката и обществения живот;

• да бъде форум за обмен на информация за иновативни практики в предприемаческата дейност;

• чрез стимулиране на публикационната дейност да съдейства за реализиране на предприемаческия потенциал, използване на иновативните ресурси и внедряване на световни практики, устойчиво развитие.

Добре дошли на читателите и бъдещите автори в електронното и книжното списание!

Редакционен екип