ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ДОВЕЛИ ДО ФИНАНСОВАТА КРИЗА И ВРЪЗКАТА Й С БАНКОВИЯ СЕКТОР, гл.ас. д-р Николай Пенев, Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора
2013-09-26 | T+ | T- |

    Резюме: Банките са основно звено на банковата система с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирми и граждани, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни и други операции. По този начин банките позволяват да се раздвижат спестяванията на населението, да се преодолеят затрудненията, произтичащи от несъответствия в движението на стоките и парите, да се уреждат навреме и без загуби отношенията между предприятията в страната и чужбина.

Литература:

1. Джонсън, Ф., Р. Джонсън. (1996) Банков мениджмънт. Варна, Princeps.

2. Georgiev, Iv., D. Ivanova, J. L. Burguete, P. G. Rodrigues. (2003) Marketing on farm based rural tourism in Bulgaria. Trakia Journal of Sciences, 1- 4.

3. Mishkin, Ft. S. (1995) The Economics of Money. Bsanking and Financal Markets, Fouth Edition, Narper Collins.

4. Nencheva, I. (2011) Influence of the EU com-mon agricultural policy on the development of Bulgarian animal husbandry. Trakia Journal of Sciences, 9-3.

Изтеглете пълния текст като PDF формат