ОСИГУРЕНОСТ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ, Докторант Петър Джандармов, Институт по аграрна икономика, гр. София
2013-09-26 | T+ | T- |

Отчитайки голямото значение на механизацията за подобряване ефективността и конкурентоспособността на производството, в условията на единния европейски пазар въпросът за техническа осигуреност на земеделието придобива изключителна важност.

В тази връзка е важно да се анализира равнището на механизация на отрасъла и да се очертаят основните проблеми и насоки на техническото осигуряване на земеделското производство в страната. В тази връзка целта на изследването е въз основа на анализ да се направи оценка на равнището на осигуреност на растениевъдното производство със земеделска техника и производствени услуги, да се посочат проблемите и очертаят тенденциите на развитие. 

Фиг. 1. Общ брой на регистрираната земеделска и горска техника [1,2011]

Литература:

  1. Аграрни доклади (2000-2012), МЗХ, С.
  2. Виденова, Е., С. Божков. (2012) Тракторният парк в земеделското производство на България - състояние, проблеми и препоръки, Икономика и управление на селското стопанство, бр.2.
  3. Котева, Н. (2008) Производственото обслужване в земеделието-състояние и насоки на развитие в процеса на евроинтеграция. Икономически изследвания, 2, 127-152.
  4. Резултати от преброяване на земеделските стопанства в България през 2003 г. и 2010 г., МЗХ, Агростатистика.
  5. Стоянов, К., Хр. Белоев. (2008) Анализ на енергетичната земеделска техника в България. Научни трудове на РУ, т. 47, серия 1.1, 47-52.
  6. Структура на земеделските стопанства в България през стопанската 2006/2007 г. №134/2008 г., МЗХ, Агростатистика.

Изтеглете пълния текст като PDF формат