ЕЛКА ПЕТРОВА КЪТОВА ПРОФЕСОР, ДОКТОР НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ (27.10.1919 г. – 21.12.2012 г.), ст.пр. Ганка Йорданова Николова, Катедра „Предучилищна педагогика” на бивш ИДНУ „Н.К.Крупская”, гр. София
2013-09-26 | T+ | T- |

Резюме: Професор дпн Елка Петрова е с неоценим принос в развитието на Педагогиката теорията и практиката на предучилищното възпитание България. Изключително ерудиран учен и преподавател, прекрасен родител, колега и голям човек.

Професор дпн Елка Петрова оставя широка диря в История на педагогиката и на българското образование.

Използвана литература:

1. Колева, М. (2013) Проф. дпн Елка Петрова - Една незаличима следа в българското Предучилищно образование (1919 – 2012). Педагогика, 1, 154. http://www.azbuki.bg/component/docman/doc_view/715-inmemoriam012013?Itemid=346
 

Изтеглете пълния текст като PDF формат