СТРЕСОУСТОЙЧИВОСТ И ИНДУСТРИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО, Никола Алфредо Пинеда
2013-09-26 | T+ | T- |

    Резюме: Темата е пресечна точка на няколко сфери – ергономия, индустрия, трудова дейност, личността със своите характеристики и предимно психичните състояния (вкл. стресоустойчивост и стрес). Една от конкретните задачи на проучването e анализиране същността и връзката между посочените сфери. Актуалността на темата е в необходимостта от обоснован подбор на персонала на индустриалното предприятие с отчитане на стресоустойчивостта, както и на други индивидуални психични и психофизиологични характеристики на личността; развитие и подобряване на работната среда в съответствие с ергономичните норми и изисквания.

Ключови думи: индустрия, трудова дейност, психични състояния, стресори, стрес, стресоустойчивост

ЛИТЕРАТУРА

1. Десев, Л. Речник по Психология. С., Булгарика, 1999.

2. Енциклопедия по психология. Ред. Р.Корсини. Превод от английски, С., Наука и изкуство, 1998.

3. Маврудиев, Ст. Основи на психологията. Благоевград, Ираник-М, 2008.

4. Майхенбаум, Д. Как да се справяме със стреса. Превод от английски, Русе, Дунав-прес ООД, 1993.

5. Ненов, Т., Здр. Джандармова. Икономика, организация и управление на стопанската единица. Варна, ОПТИМА, 1993.

6. Ригио, Р.Е. Въведение в индустриалната/организационната психология. Институт по лидерство „Кравис” Клермонд Маккена Колидж, Консултиращ редактор Лимън У. Портър – Университет на Калифорния в Ървин, Превод от английски език Л. Андреева, ДИЛОК, С., 2006.

7. Селие, Х. Стрес без дистрес, С., Наука и изкуство, 1982.

8. Сиймън, Дж.Д., Д.Т.Кенрик. Психология. Превод от английски, Научен редактор Ел. Паспаланова, Нов български университет, Планета-3. 13. Стаматов, Р., Б.Минчев. Психология на човека. Пловдив, ХЕРМЕС, 2003.

9. Съвременен тълковен речник на български език с приложения. Трето издание. Отговорен редактор доц. д-р Стоян Буров, GABEROFF.

10. Трифонов, Тр. Обща психология. С., Наука и изкуство, 1992.

11. Шивачева-Пинеда, Ив. Емоционална устойчивост и тревожност на учителя. сп. Педагогика, 2005, бр.5, с. 54-61.

Изтеглете пълния текст като PDF формат