ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАЦИИТЕ В СОФТУЕРНАТА ИНДУСТРИЯ, Катерина Йорданова Козлуджова
2018-09-20 | T+ | T- |

Резюме: Иновациите са двигател на дългосрочен икономически растеж и структурни промени за икономически напредък. Пазарната реализация е крайната цел на една иновация – тази иновация да бъде възприета от пазара, което е мярка за нейната способност да удовлетворява неговите нужди и да повишава конкурентоспособността на фирмата. Софтуерната индустрия има водеща роля, защото притежава технологията и знанието, които са ключов елемент в процеса на създаване на иновации. В статията са представени резултатите от проведеното емпирично изследване на пазарната реализация на иновациите в софтуерната индустрия, което има за цел да покаже актуалното състояние на иновациите в софтуерната индустрия и да очертае ключовите фактори в процеса на  разработване на иновацията и последващата й пазарна реализация. Изследването обхваща 33 микро предприятия, малки и средни предприятия, членуващи в Българската асоциация на софтуерните фирми (БАСКОМ) в България. Емпиричното изследване е проведено през декември, 2017 г. и е част от дисертационен труд на тема „Пазарна реализация на иновациите в софтуерната индустрия“. Изследваният период е с обхват 2015 -2017 година.

Ключови думи: иновациите, пазарната реализация, софтуерната индустрия, анкетно изследване, БАСКОМ

Литература

  1. Европейска комисия 2014, Научни изследвания и иновации, Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург.
  2. Димитров, Н 2013, Въведение в научните изследвания, Интелексперт-94, София.
  3. Armstrong, G, Adam, S, Denize, S & Kotler, P 2014, Principles of Marketing, Pearson Australia.
  4. Bhushan, K, Deodhar, S & Ruohonen, M 2017, Business Model Innovation in Software Product Industry, 1st edn,  Springer, New Delhi.
  5. OECD Eurostat 2005, Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edn, OECD Publishing, Paris.
  6. Global Innovation Survey, 2013, viewed on 30 August 2017, <https://www.pwc.com/gx/en/issues/innovation/innovation-survey.html>.
  7. European Commission 2015, Community Innovation Survey, viewed on 01 September 2017, <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>.
  8. European Commission 2015, UK Innovation Survey, viewed on 10 September 2017, <https://www.gov.uk/government/collections/community-innovation-survey>.

Контакти

ас. д-р Катерина Йорданова Козлуджова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Факултет по икономически и социални науки

гр. Пловдив, 4000, ул. Цар Асен 24

e-mail: kozludzhova@gmail.com