EКОЛОГИЧНИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ОТ ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО КАТО ФАКТОР ЗА УЛИЧНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ГРАДОВЕТЕ, Катерина Деспот, Васка Сандева
2018-09-20 | T+ | T- |

Резюме: Познаването на елементите е от голямо значение за формиране на пътната композиция (линия, офсет и форма, цвят, посока, размер), от които се създават художествени принципи (целесъобразност, единство, мащаб, пропорционалност, равновесие, симетрия и асиметрия, контраст, сянка, равенство, разнообразие, повторение (ритъм), категоричен контраст). Те са основна част на всяка проектна работа, която определя взаимовръзката между елементите в нея. Растителността около пътя има голямо влияние върху цялостната картина на ландшафта. Ето защо трябва да й се обърне значително внимание. Планирането и поддръжката е неразделна част от професията на ландшафтните архитекти.

Ключови думи: парк, дизайн, улично изкуство

6. Литература

  1. Chermayeff, S. (1982). Richard Plunz, ed. Design and the public good: selected writings, 1930-1980. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
  2. Despot, K., Sandeva, V. (2015). Modern trends of the 21st country way of looking at the design during adolescence. 15th International Scientific Conference VSU 2015, 3 (3), pp 28-34.
  3. Despot, K., Sandeva, V. (2017). Similarities and differences between design and artwork. The 12th International Conference on Virtual Learning Virtual Learning – Virtual Reality, pp 198-203.
  4. Elnashar E., S. Baycheva, Z. Zlatev, P. Boneva. (2017). Transfer of colors from traditional costume to modern textiles. Innovation and entrepreneurship, vol.5, No.3, ISSN 1314-9253, pp.127-137.
  5. Sandeva, V., Despot, K. (2014). Role of industrial design in the process of product development. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2 (3): 300-309.
  6. Sandeva, V., Despot, K. (2017). One line with respect to the industrial design and its psychological representation in green areas. Innovation and Entrepreneurship, 5 (2): 95-101.
  7. Tambini, M. (1999). The look of the century – Design icons of the 20th century. Dorling Kindersley, London.

Контакти:

Проф. Катерина Деспот

Университет Гоце Делчев – Щип, катедра Архитектура и дизайн, Македония,

e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk

Проф. Васка Сандева

Университет Гоце Делчев – Щип, катедра Архитектура и дизайн, Македония,

e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk