РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОКЛИМАТА В СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, Искрен Николов
2018-09-20 | T+ | T- |

Резюме: Съвременните изследвания в областта на управление на микроклимата в животновъдни сгради и складови помещения са свързани с повишаване нивото на автоматизация и намаляване разходите на енергия. В тази връзка в настоящата статия е представена разработена система за управление на микроклимата в складови помещения. Системата има възможност за разширение и доработване в зависимост от съвременните тенденции в тази област. Разработеният програмен код е модулен, което позволява лесното добавяне на допълнителни сензорни модули. При добавяне на много на брой крайни устройства са нужни допълнителни оптимизации на алгоритъма по време.

Ключови думи: Управление, Вентилация, Микроклимат, Микро-процесорна система

5. Литература

[1] Air conditioning of production premises. Engineering review, vol.4, 2012, http://www.engineering-review.bg/bg/klimatizaciya-na-proizvodstveni-pomeshteniya/2/1932/ (accessed 03.04.2018), (in Bulgarian)

[2] Andonov, K., P. Daskalov, K. Martev. (2003). A new approach to controlled natural ventilation of livestock buildings. Biosystems Engineering, vol.84, pp. 91-100.

[3] Binev, I. (2018). Possibilities for ground water use for conditioning of the faculty of technics and technologies building in Yambol. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, Vol. 6, No. 2, pp.166-169.

[4] Kartelov, Y., N. Katrandzhiev. (2016). Power Supply of Resource-Sensitive Smart Devices by Energy Management and Energy Collection. Scientific Works of the University of Food Technologies – Plovdiv (in Bulgarian)

[5] Mihailov, N., B. Evstatiev, S. Kadirova, T. Gueorguiev, T. Georgieva, A. Evtimov. (2018). Load Profile of Typical Residential Buildings in Bulgaria. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol.172, No.1.

[6] Zlatev, Z. (2017). Analysis of data from automatic weather stations. Innovation and entrepreneurship, vol.5, No.4, pp.216-230.

Контакти

маг. инж. Искрен Николов

Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол