АНАЛИЗ НА ОБЕКТНИ ОБЛАСТИ С ХЛЯБ И ПЛЕСЕН ПО ЦВЕТОВИ ПРИЗНАЦИ И СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, Татяна Динева, Росица Йорданова, Даниела Рахнева, Пламена Иванова
2018-09-20 | T+ | T- |

Резюме: Kомпютърните системи с обработка на цифрови изображения и системите за обработка на спектрални характеристики намират широко приложение при анализа на хляб и хлебни изделия. С тях се постига добра точност при класификации по външни или вътрешни характеристики, а разходите за техническата реализация на системите работещи с тях са значително по-ниски в сравнение с хиперспектралните изображения. В настоящата работа са използвани методи за редуциране на обема от данни на спектралните характеристики на обектни области с хляб и плесен, както и класификатори с нелинейни разделящи функции, при което общата грешка на класификация между тези области е намалена до е=1-7%. Използваните спектрални методи показват по-висока точност при разпознаване на обектни области в сравнение с използването на цветови признаци.

Ключови думи: Хляб, цветови компоненти, спектрален анализ, обектни области

6. Литература

[1] Baycheva, S., Z. Zlatev, A. Dimitrova (2016). Investigating the possibilities of document cameras for quality assessment of foodstuffs by measuring of color, ICVL, pp.204-208

[2] Chonova, V., R. Chochkov (2015). Determination of relationships between some methods for bread freshness, Proceedings of University of Rousse, vol.54, No.10.2, pp.186-189

[3] Kutovancheva, G. (2016). Improvement of interactive presentation system with additional device for image recognition, Innovation and entrepreneurship, Vol.IV, No.1, ISSN 1314-9253, pp.44-57

[4] Su W-H., H-J. He, D-W Sun (2017). Non-Destructive and rapid evaluation of staple foods quality by using spectroscopic techniques: A review, Critical reviews in food science and nutrition, Vol.57, No.5, pp.1039-1051

[5] Su, W-H., D.-W. Sun (2017). Evaluation of spectral imaging for inspection of adulterants in terms ofcommon wheat flour, cassava flour and corn flour in organic Avatarwheat (Triticum spp.) flour, Journal of Food Engineering, vol.200, pp.59-69

[6] Zlateva, D., G. Karadzhov (2011). A study on the effect of the flour type and some additives on the staling of bread, Izvestiya – Journal of University of economics Varna, No. 1, ISSN 2367-6957, pp.61-72

Контакти:

Татяна Динева

Тракийски Университет – Стара Загора, Факултет Техника и технологии - Ямбол

e-mail: tatana826@gmail.com