ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ВЪНШНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЯЙЦА, Златин Златев, Мария Николова, Пламен Янев
2018-03-07 | T+ | T- |

Резюме: В статията е направен систематичен анализ на достъпните в литературата нормативни методи и изчислителен апарат за определяне на външни характеристики на яйца. Анализът е направен в зависимост от нормативната уредба; методите за опредеяне параметри на яйца; връзка между тези параметри; методи за математическо описание контура на яйца. Представен е пример, демонстриращ приложение на техники за обработка на изображения при автоматичното получаване на параметри на яйца и описанието им чрез модел на контура им. Получените резултати показват, че е необходима единна методика, базирана на детайлен анализ на формата на яйцата, с което да се удовлетворят изискванията за точност отразени в нормативните документи.

Ключови думи: Параметри и модели на яйца, Анализ на изображения

Литература

[1] Alikhanov D., S. Penchev, Ts. Georgieva, A. Moldajanov, Z. Shynybaj, P. Daskalov (2015). Indirect Method for Egg Weight Measurement Using Image Processing, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering IJETAE, vol. 5, iss. 11, ISSN 2250-2459, pp.30-34

[2] Egg Regulations C.R.C., c. 284. Justice Laws - Canada. 2013-04-26. Retrieved 2016-11-24

[3] Equation of Egg Shaped Curve, http://www.geocities.jp/nyjp07/index_egg_E.html (available on 14.02.2018)

[4] Nishiyama Y. (1986). Tamagowa naze Tamago kataka [Why are eggs eggshaped?], Tokyo: Nihon Hyoronsha, 11-26

[5] Por que há diferenças no tamanho dos ovos. Ovosite. Retrieved 2017-11-22

[6] Prelipcean (Teu?an) A., V. Teu?an, A. Prelipcean (2013). Research regarding the mineral shell quality of quail (coturnix coturnix japonica) eggs from pharaon variety, deposited at the peak phase of the laying period, Agrarian sciences, vol. 5, iss. 14, ISSN 2367-5772, pp.85-91

[7] Sizing of Eggs. USDA Food Safety and Inspection Service. Retrieved 2014-05-06

[8] Stoddard M., E. Yong, D. Akkaynak, C. Sheard, J. Tobias, L. Mahadevan (2017). Avian egg shape: Form, function and evolution. Science. Vol. 356, June 23, 2017, pp.1249-1254

[9] Troscianko J. (2014). A simple tool for calculating egg shape, volume and surface area from digital images, IBIS, vol. 156, No.4, ISSN 1474-919X, pp.874-878

[10] UNECE Standard EGG-1 concerning the marketing and commercial quality control of eggs-in-shell (Report). United Nations. 2010. pp.9. Retrieved 2015-01-02

[11] Yamamoto N., Equation of Egg Shaped Curve V,

 http://www.geocities.jp/nyjp07/index_egg5_E.html (available on 18.02.2018)

[12] Zlatev Z. (2014). Assessment of the quality of quail eggs by computer vision system, ICTTE International Conference on Technics, Technologies and Education, October 30-31, 2014, ISSN 1314-9474, pp.686-692

Контакти

гл. ас. д-р инж. Златин Златев

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

e-mail: zlatin.zlatev@trakia-uni.bg

докторант инж. Мария Николова

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

e-mail: maria_bogomilova@аbv.bg

Пламен Янев

ЗП - Георги Янев, село Бояново, e-mail: janev83@abv.bg