ОПРЕДЕЛЯНЕ ВРЕМЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦВЕТОВИ ПРИЗНАЦИ И СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИРЕНЕ И КАШКАВАЛ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, Мирослав Василев, Иван Бинев
2018-03-07 | T+ | T- |

Резюме: Съставът на млечните продукти, както и тяхната годност са от съществено значение за млекопреработването, за управлението на млекодобиващите ферми. Органолептичните методи за диагностициране на болестни състояния в резултат на бактериални инфекции при съхранение на млечните продукти са субективни и зависят от квалификацията и опита на оценяващия. Това налага разработването на нови методи за експресно, неразрушително и обективно диагностициране. Оптичните методи като обработка на визуални изображения и спектрални характеристики могат да бъдат алтернатива на класическите химически и микробиологични методи за анализ на мляко и млечни продукти. Направена е проверка на възможността за използване на цветови признаци и спектрални характеристики за проследяване на изменението по повърхността на сирене и кашкавал, съхранявани в условия, несъответстващи на тези, посочени от производителя, като се определи времето за установяване на процеса на изменение на тези характеристики.

Ключови думи: Млечни продукти, Цветови компоненти, Спектрални характеристики, Модели, Съхранение

5. Литература

[1] Baycheva S., Z. Zlatev, A. Dimitrova (2016), Investigating the possibilities of document cameras for quality assessment of foodstuffs by measuring of color, ICVL 2016, pp.204-208

[2] Collins Y., P. McSweeney, M. Wilkinson (2003), Evidence of a relationship between autolysis of starter bacteria and lipolysis in Cheddar cheese during ripening. Journal of Dairy Research, vol. 70, No. 1, pp.105-113

[3] Glassner A. (1989) How to  derive  a  spectrum  from  an  RGB  triplet. IEEE Computer Graphics  and Applications, vol. 9, No. 4, pp.95-99

[4] González-Córdova A., C. Yescas, Á. Ortiz-Estrada, M. De la Rosa-Alcaraz, A. Hernández-Mendoza, B. Vallejo-Cordoba (2016), Invited review: Artisanal Mexican cheeses, Journal of Dairy Science, vol. 99, iss. 5, pp.3250-3262

[5] Guo L., D. Van Hekken, P. Tomasula, J. Shiehand, M. Tunick (2011). Effect of salt on the chemical, functional, and rheological properties of Queso Fresco during storage. International Dairy Journal, vol. 21, pp.352-357

[6] Mladenov, M., S. Penchev, M. Deyanov. (2015). Complex assessment of food products quality using analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), ISSN: 2277-3754, Vol. 4, Iss.12, pp.23-32

[7] Or?ahin H. (2012), Quality characteristics and shelf-life of ‘Armola’ cheese, Thesis, Graduate School of Engineering and Sciences of ?zmir Institute of Technology

[8] Smits B. (2000) An RGB to Spectrum Conversion for Reflectances, University of Utah, pp.1-10

[9] Veleva-Doneva P., Ts. Draganova, S. Atanasova, G. Beev (2008), Detection of infected with staphylococcus and streptococcus milk samples by spectral analysis, Proceedings of Ruse university, vol. 47, No. 3.1, pp.141-145

[10] Wolda J., A. Veberga, F. Lundby, A. Nilsena, J. Moan (2006), Influence of storage time and color of light on photooxidation in cheese: A study based on sensory analysis and fluorescence spectroscopy, International Dairy Journal, vol. 16, pp.1218-1226

[11] Yankov K., Identification of Effective Doses in Binary Mixtures, Proc. Int. Conf. on Information Technologies (InfoTech-2014) St. Constantine and Elena resort, Bulgaria, sept.18-20, 2014, ISSN 1314-1023, pp.316-324

Контакти:

ас. инж. Мирослав Димчев Василев

факултет „Техника и технологии“, Тракийски университет – Стара Загора

e-mail: miro8611@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Иван Георгиев Бинев

факултет „Техника и технологии“, Тракийски университет – Стара Загора

e-mail: ivan.binev@trakia-uni.bg