ИЗСЛЕДВАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕМАНТИЧНИЯ КРЪГ, Петя Бонева, Владимир Бонев, Оксана Закъркевич
2018-03-07 | T+ | T- |

Резюме: Семантичният кръг на визуалните форми (изображения, картини, композиции, предмети, произведения и др.) е стимулиращо творческо и новаторско мислене новост в образованието и практиката, въвеждане на нови понятия, подходи, методи и техники в анализа и синтеза на визуализациите, комуникации и презентации. В статията е направено изследване върху приложението на 3D семантичния кръг в две основни направления – образованието и бизнеса. Резултатите показват, че семантичния кръг представлява уникален инструмент за решаване, както на творчески задачи и проблеми, така и на личностни/емоционилни.

Ключови думи: Семантичен кръг, Нива на функциониране на мозъка, Поток на парите

4. Литература

[1] Boneva P., N. Orloev, H. Beloev (2014). SEMANTIC CIRCLE – analysis and synthesis of standard solutions, Intl. Conference ICERI - Proceedings, Seville, November, 2014

[2] Boneva P., V. Bonev (2016). Application of the principle of the semantic circle and main heuristic operations in synthesis of new forms and images, ARTTE, Vol. 4, No. 2, 2016, ISSN 1314-8796, pp.118-124

[3] Dineva P. (2016). Design of asymmetric ladies’ dresses with 3D elements, Annals of the University of Oradea, Vol. XVII, No.2, 2016, ISSN 1843 – 813X, pp.35-40

[4] Orloev N., H. Beloev, P. Boneva, Semantic circle of visual forms/images, International Conference of Education, Research and Innovation, 17-19 November, 2014, Seville, Spain, ICERI2014 Proceedings, ISSN: 2340-1095, pp.5064-5072

[5] Shivacheva, I. (2015). Multimedia in education – art and professionalism. Journal of Innovation and entrepreneurship, vol.3-4, ISSN 1314-9180, pp.24-37

[6] Stoykova, V. (2015). Interactive environments for training in the higher education. International Conference on e-Learning, e-Learning’15, Berlin, ISSN 2367-6698, pp.268-273

[7] Zlatev Z., G. Shivacheva, I. Alakbarova (2016). Application of personalized e-Learning, Innovation and entrepreneurship, vol.5, No.4, ISSN 1314-9180, pp.203-215

Контакти:

Петя Бонева, докторант

Русенски университет, Аграрен и индустриален факултет

7017, гр. Русе, ул. Студенстска 8, e-mail: p_e_t_988@abv.bg

Владимир Бонев, докторант

Аграрен и индустриален факултет, 7017, гр. Русе, ул. Студенстска 8

e-mail: vladbonev79@gmail.com

assoc. prof. Oksana Zakharkevich, PhD

Khmelnytskyi National University, Faculty of Technology and Design

Department of Technology and Design of Sewing Garments, e-mail: orgkom_khnu@ukr.net