ВЛИЈАНИЕТО НА ПАРКОВАТА УМЕТНОСТ ВО РАЗВОЈOТ НА КОМПОЗИЦИЈАТА НА МЕМОРИЈАЛНИТЕ ПАРКОВИ, Катерина Деспот, Васка Сандева, Гордана Хаџи-Николова Малашев
2017-12-13 | T+ | T- |

Абстракт: Во секоја уметност, идејата се изразува преку ликовен израз, која е специфичн за уметноста форма на естетско обликување и во неа се употребуваат одредеии сретства за специфицен израз. Во комбинација на уметничките средства во хармонична целина по дефинитивна замисла и со помошта на перпективата, контрастот, ритамот, симетријата и др.се гради едно или друго дело на градино-парковата уметност. Вредноста на секое уметничко дело во градино-парковата уметност сепак се одредува не од средствата туку од нивната содржина. Преку содржината кое има основано значење, се проценува квалитетот на делото и се манифестира неговата уметничка слика. Под содржина на едно уметничко дело треба да се разбере неговата идејна замисла.  Следствено уметничките изразни средства – линии, површина, големина, форма, боја – се изразен јазик на уметникот. Главните елементи преку кои се градат уметнички слики со одредено емоционално дејство каде што ја надополнуваат сликата - културниот пејзаж. Анализата е ставена на меморијлните паркови односно акцентот на меморијалната зона што е главна причина за развој на композицијата од сите нејзини аспекти.

Клучни зборови: композиция, форма, меморијални паркови, зелени површини

7. Литература

  1. Despot, K., V. Sandeva. (2014). Art decorative appearance of children park. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2 (4). pp. 393-400. ISSN 1314-8796
  2. Sandeva, V., K.Despot. (2015).  Impact of water in designing landscape. Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 3 (3). pp. 275-281. ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 (online)
  3. Дамянов, Б.И. (1999).  Методика на обучението по композиция. Пловдив, Издателство “Златю Бояджиев”.
  4. Петров, Г. (2002).  Дизайн пространствено оформление. София, изд. Болид, ISBN 954-612-014-6 [9].
  5. Желева-Мартинс, Д., С. Б. Ташева. (2014). Теория на композицията. София.
  6. Араухо, И. (1982). Архитектурная композиция. Пер. с испанского, Москва, Высшая школа.
  7. Композиция современной архитектуры. Ред.Л.И.Кириллова, Москва, 1973.
  8. Объемно-пространственная композиция в архитектуре. Под общ.ред.А.В.Степанова и М.А.Туркуса, Москва, Стройиздат, 1975.

Contacts:

Prof. Katerina Despot, PhD - e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk

Prof. Vaska Sandeva, PhD - e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk

m-r. Gordana Hadzi-Nikolova Malashev - hadzinikolva@yahoo.com

Goce Delchev University - Stip,

Department of Architecture and Design, Macedonia