ТРАНСФЕР НА ЦВЕТОВЕ ОТ НАРОДНА НОСИЯ КЪМ СЪВРЕМЕННИЯ ТЕКСТИЛ, Елсайед А. Елнашар, Станка Байчева, Златин Златев, Петя Бонева
2017-09-10 | T+ | T- |

Резюме: Един от характерните елементи от Българската народна култура е носията. За да бъде запазена автентичността на елементите от националните костюми или за използването на цветовете и формите на декоративните елементи от това облекло за създаване на десени, декорация на облекла, интериорен дизайн, на съвременен етап се прилагат техники за компютърна обработка. Цветовете на елементите от народната носия са измерени с видео камера и колориметър. Изведени са коригиращи уравнения за съответствието им. Направено е анкетно проучване върху предпочитанията на потребителите за текстилни десени с различни цветови комбинации от получените цветове. Анализирано е мнението на потребителите при избор на елементи от интериорния дизайн. Резултатите показват, че цветовете на елементи от народната носия са предпочитани от потребителите и могат да бъдат използвани при проектирането на съвременни текстилни тъкани.

Ключови думи: Народна носия, цветове, текстилни тъкани, ABC-XYZ анализ, Анализ на главните компоненти

5. Литература

[1] Bose, D. Ch. (2006). Inventory management. ISBN-81-203-2853-1, New Delhi.

[2] Color Conversion Algorithms. http://www.cs.rit.edu/~ncs/color/t_convert.html (available on 28.06.2015)

[3] Dineva, P., J. Ilieva. (2016). Fashion design of silhouettes with the use of 3D elements. ARTTE Vol. 4, No. 2, ISSN 1314-8796, pp.85-91.

[4] ElNashar E., P. Boneva. (2016). Тransfer of colors and forms from Egyptian carpets for contemporary textile. Journal of Innovation and entrepreneurship, year IV, vol.4, ISSN 1314-9180, pp.3-11.

[5] Ismal, Ö. (2016). Patterns from Nature: Contact Printing. Journal of the TEXTILE Association, July-August 2016, pp.81-91.

[6] Mladenov, M., S. Penchev, M. Deyanov. (2015). Complex assessment of food products quality using analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol. 4, Iss. 12, ISSN: 2277-3754, pp.23-32.

[7] Mocenco, A., S. Olaru, G. Popescu, C. Ghituleasa. (2016). Romanian folklore motifs in fashion design. Annals of the university of Oradea, pp.63-68.

[8] Singh, S., R. Singh. (2017). Motif Placement on Garment Pattern: Comparison and Development of a CAD Tool. International Journal Of Engineering And Computer Science ISSN:2319-7242, vol. 6, iss. 3 March 2017, pp. 20658-20661.

[9] Vastrad, J., R. Dhanalaxmi, G. Mahale, K. Sannapapamma. (2012). Utilization of mesta fibres for textile application. Proceedings of the International Symposium on Agriculture and Environment, ISBN : 978-955-150-725-1, Ruhuna, Wellmadama, Matara, Sri Lanka, 29 November, 2012.

Контакти   

Prof. ElSayed ElNashar, PhD, Faculty of Specific Education, Kafrelsheikh University, Kafrelsheikh, Egypt. e-mail: Smartex@kfs.edu.eg

as. prof. Stanka Baycheva - e-mail: tania.gt@abv.bg

as. prof. Zlatin Zlatev, PhD, Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, Bulgaria, e-mail: zlatin.zlatev@trakia-uni.bg

Petya Boneva, PhD student, Agrarian and Industrial Faculty, Department of Industrial Design, University of Ruse, 8 Studentska str., POB 7017, Ruse, Bulgaria, e-mail: p_e_t_988@abv.bg